Tjörn kommuns logga, till startsidan

Strandskydd

Strandskyddsområden finns runt våra hav, sjöar och vattendrag i hela Sverige. Strandskyddet är till för att stärka allemansrätten så att alla ska kunna komma ner vattnet. Det är även till för att skydda växter och djur. På Tjörn gäller strandskyddet generellt 300 meter upp på land och lika långt ut i vattnet.

Här gäller strandskyddet

För känsliga områden är skyddet utökat till 300 meter istället för det generella skyddet på 100 meter. För större delar av Tjörn är skyddet 300 meter, men det finns även delar inom tätbebyggt område där strandskyddet är borttaget. Kontakta miljöavdelningen för information om var strandskyddet gäller.

Om du anser att någon bryter mot strandskyddet så kan du anmäla detta till kommunen.

Åtgärder som kräver strandskyddsdispens

 • Nya byggnader
 • Ändring av byggnader eller byggnaders användning (exempelvis att inreda sjöbod och vissa tillbyggnader).
 • Anläggningar och anordningar (exempelvis bryggor, staket och altaner).
 • Förberedelsearbeten (exempelvis grävarbeten och schaktning).
 • Åtgärder som förändrar livsvillkor för djur- eller växtarter (exempelvis nedtagning av träd, schaktning, utfyllnader och bryggor).

Länsstyrelsen granskar alla beslut om strandskyddsdispens som kommunen fattar. Om Länsstyrelsen finner att beslutet är felaktigt kan länsstyrelsen upphäva kommunens dispens.

Om du vill söka dispens inom ett område som även omfattas av bestämmelser för naturreservat, landskapsbildskydd eller Natura 2000-område är det Länsstyrelsen som handlägger din ansökan.

Åtgärder som inte kräver strandskyddsdispens

 • Åtgärder för jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske exempelvis byggnation av ekonomibyggnader eller andra åtgärder som måste ligga inom strandskyddat område och som är avsedda för jordbrukets, skogsbrukets eller fiskets behov. Du ska kunna visa att byggnaden inte kan placeras utanför strandskyddet samt att det är en betydande del av din näringsinkomst.
 • Om annat tillstånd enligt miljöbalken finns för åtgärden.
 • Byggande av allmän väg och järnväg.

Beslut om dispens från strandskydd

Ett beslut om dispens från strandskyddet varar i två år. Sedan upphör dispensen att gälla om planerad byggnation inte har påbörjats. Kontakta miljöavdelningen för mer information eller om du är osäker på om din åtgärd kräver strandskyddsdispens eller inte.

Dessa handlingar är de du vanligtvis behöver bifoga vid din ansökan. Kontakta miljöavdelningen för mer information om vad som gäller för ditt ärende.

 • Situationsplan
 • Fasadritning
 • Bilaga – Beskrivning och särskilda skäl till dispens.
 • Beskriv tydligt vad du planerar att göra och vilket syfte du har med åtgärden.
 • Beskriv hur naturen på platsen ser ut, vad det finns för djur- och växtliv, och vilken hänsyn du kommer att ta till dessa.
 • Om det redan finns byggnader på platsen ska du beskriva deras historik. Exempelvis om det finns strandskyddsdispens för dem eller om de uppfördes innan strandskyddet började gälla.
 • Ange vilket särskilt skäl som motiverar din ansökan för dispens.

Kontakt

Miljöavdelningen

Öppettider
Måndagar: 9:00-12:00 och 13:00-16:30
Tisdag - fredag: 9:00-12:00 och 13:00-15:00

Vårt mål är att du så snabbt som möjligt ska kunna komma i kontakt med oss. Men våra medarbetare har inte alltid möjlighet att svara i telefon. Därför ber vi dig att i första hand kontakta oss via e-post.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 september 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet