Tjörn kommuns logga, till startsidan

Skolstruktur Framtidens skola

Under hösten 2020 startades arbetet med att ta fram ett förslag till en plan för all lokalförsörjning för samtliga verksamheter i Tjörns kommun sett ur ett övergripande samhällsutvecklingsperspektiv. Något kommunen inte haft tidigare. I slutskedet av arbetet fick utredarna uppdraget att se över de fem förslagen till skolstruktur.

Kommunstyrelsen har utrett och redovisat en rapport med sex förslag till struktur för förskolor och skolor på Tjörn. Rapporten visar vilka förändringar i verksamhetslokaler och skolstruktur som är nödvändiga för att skolan på Tjörn fortsatt ska ha en bra pedagogisk verksamhet, god arbetsmiljö och utbildningsplatser till alla barn och elever.

Kommunens förvaltningar och bolag har fått yttra sig kring rapporten. Nästa steg i arbetet är att politiken fattar ett beslut kring vilket av alternativen som kommunen ska arbeta vidare med.

Rapport om skolförslagen

Redovisningen av de sex förslagen innehåller till exempel kostnadsberäkningar för de olika alternativen (såväl investeringar som drift), jämförelser mellan nybyggnation och renovering av lokaler, ekonomi- och nyttoperspektiv, behov av förskoleplatser, över- och underkapacitet samt konsekvenser för bemanning och antal klasser.

De alternativ som utretts är:

F = förskoleklass

Alternativ 1
F-3 Skärhamn, Myggenäs, Rönnäng, Kållekärr
F-9 vid Fridas Hage och Häggvall (nav östra Tjörn uppdelat på en åk f-3 skola, en åk 4-6 skola samt en åk 7-9 skola)
4-9 Skärhamn

Svar från förvaltningar och bolag

Kommunens fem förvaltningar och två bolag lämnade in sina synpunkter på de olika förslagen i augusti.

Synpunkterna som kallas remissvar består av flera delar

Beslutet från politisk nämnd eller styrelse
Ett dokument är själva beslutet från respektive nämnd och styrelsen om att ett svar har lämnats.

Tjänsteutlåtande från politisk nämnd eller styrelse
Tjänsteutlåtande är en sammanfattning och eller en beskrivning av förhållningssättet i remissvaret.

Remissvar och konsekvensbeskrivningar
Dessa dokument är själva svaret och konsekvensanalysen från respektive nämnd eller styrelse.

Invånardialoger

I samband med att beslutet tas har invånare fått möjlighet att delta i så kallade invånardialoger om skolstrukturen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ha invånardialog i flera steg.

Resultatet av den invånardialog som Tjörns kommun genomfört bland vårdnadshavare, medarbetare och elever i årkurs 3, 6 och 9. De är överens om en sak: hög kvalitet i skolan är viktigast.

Kvalitativ dialog
Ett antal av de 100 personer som anmälde sitt intresse för att delta i fortsatt invånardialog i steg 1 har bjudits in. Det blev en kvalitativ dialog.

Digital enkät
Enkäten är nu stängd och resultatet av dialogen kompletterar tjänstepersonernas faktaunderlag i den politiska beslutsprocessen.

Bakgrund

Under hösten 2020 startades arbetet med att ta fram ett förslag till en plan för all lokalförsörjning för samtliga verksamheter i Tjörns kommun sett ur ett övergripande samhällsutvecklingsperspektiv.

I uppdraget som kommunstyrelsen gav i mars skrevs att särskild vikt ska läggas på synergier med andra verksamheter samt skolstrukturens del i den totala lokalförsörjningsplanen.

Utredarna såg att det fanns stora möjligheter att möta både skolans och övriga verksamheters behov i det förslag till lokalförsörjningsplan utredarna arbetat med. Det presenterades som förslag nr sex. Det har ett övergripande helhetsperspektiv på samhällsutvecklingen på Tjörn och innehåller bland annat en koncentration av kommunens fastighetsbestånd och verksamheter. Förslaget är långsiktigt och kan ses som en inriktning för framtiden där olika delar tas i olika etapper.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 september 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet