Tjörn kommuns logga, till startsidan

Pågående detaljplaner och områdesbestämmelser

Här hittar du pågående detaljplaner och områdesbestämmelser. Under varje detaljplan hittar du information om när detaljplanen är påbörjad, vad nuläget är, syftet med detaljplanen och planhandlingar.

Påbörjad:

2011-04-27

Nuläge:

Pausad

Arbetet med detaljplanen har stannat av efter samrådsskedet. Detta beror på utbyggnadsbehov av Myggenäs korsväg och påverkan på strandskyddet.

Syfte

Detaljplanens syfte är att utveckla planområdet till en del av Myggenäs tätort och skapa en modern naturnära skärgårdsmiljö med en blandad bebyggelse. Allmänhetens tillgång till natur- och rekreationsområden ska säkerställas för att öka attraktionskraften för både boende och besöksnäringen.

Planhandlingar och övriga handlingar

Påbörjad:

2012-08-17

Nuläge:

Inför granskning

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av bostäder i form av villor och parhus. Planförslaget har stöd i gällande översiktsplan (ÖP 13). I tätortsstudien Rönnäng-Bleket-Klädesholmen utpekas planområdet som lämplig plats för bostäder (Tjörns kommun 2007).

Planhandlingar och övriga handlingar

Påbörjad:

2019-12-04

Nuläge:

Granskning pågår

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av befintligt verksamhetsområde i Svanvik för fler verksamheter såsom småskalig och ej störande verksamhet. Anledningen är att stärka den lokala arbetsmarknaden och bemöta den ökade efterfrågan på verksamhetslokaler i kommunen.

Planhandlingar och övriga handlingar

Påbörjad:

2008-08-16

Nuläge:

Planen förbereds för nytt samråd

Syfte

Detaljplanen föreslår bostäder, verksamheter och parkering samt vård i form av ett äldreboende. En framtida utbyggnad av kommunhuset medges också. Två friliggande enfamiljshus föreslås vid Nötsätervägen. Planen ska också säkerställa allmän platsmark och föreslår ett rekreationsområde med plats för lek och sport. Detaljplanen innehåller också cykelvägar och gångstigar.

Planhandlingar och övriga handlingar

Påbörjad:

2015-11-11

Nuläge:

Planen upphävdes av Mark- och miljödomstolen 2022-10-13 och förbereds nu för nytt samråd.

Syfte

Detaljplanens syftar till att pröva förutsättningarna för att bygga cirka 30 nya bostäder inom planområdet i anslutning till tätorten Höviksnäs. Planen syftar även till att säkerställa att områdets karaktär bibehålls vid exploateringen; detta genom att tillkommande bebyggelse får planbestämmelser för utformning och placering som smälter in i området. Planområdet omfattar även viss befi ntlig bebyggelse. I detaljplanen prövas bostäder i form av flerbostadshus med 20 till 27 lägenheter, samt tre tomter för småhus.

Planhandlingar

Kompletteras i samband med nytt samråd.

Övriga handlingar


Påbörjad:

2015-03-24

Nuläge:

Granskning pågår

Syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva nya bostadshus med cirka 40 lägenheter och icke-störande verksamheter samt att även bevara den kulturhistoriskt värdefulla miljön i Gamla Höviksnäs fiskeläge.

Planhandlingar

Övriga handlingar

Påbörjad:

2021-10-20

Nuläge:

Inför samråd

Syfte

Planen omfattar småhus, radhus, flerfamiljshus och äldreboende. Totalt cirka 80-90 bostäder. Planområdet ligger strategiskt till på Tjörns östra del i närhet till befintlig infrastruktur, kollektivtrafik, skola, service och rekreation. Planområdet ligger mellan Gamla Höviksnäs vid gamla färjeläget och nya Höviksnäs i väster.

Planhandlingar

Kompletteras i samband med samråd.

Övriga handlingar

Påbörjad:

2019-09-18

Nuläge:

Inför granskning

Syfte

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga ett område med ny bebyggelse vid entrén till Tjörn och intill Myggenäs centrum, ett strategiskt läge där det finns ett behov av bostäder. Syftet är även att förtäta Myggenäs tätort där det är korta avstånd till befintlig kollektivtrafik, infrastruktur, skola och service.

Kungörelse

Planhandlingar

Övriga handlingar

Påbörjad:

2022-02-16

Nuläge:

Inför samråd

Syfte

Aktuellt förslag innehåller ca 30 bostäder i mindre flerbostadshus, 2-3 våningar höga. De föreslagna bostadshusen ligger i närheten av berget på östra delen av fastigheten. Den befintliga bondgården föreslås rivas.

Planhandlingar

Kompletteras i samband med samråd.

Övriga handlingar

Påbörjad:

2015-01-28

Nuläge:

Pausad

Syfte

Planen ska möjliggöra en utveckling med nya bostäder i området och ta hänsyn till den värdefulla natur- och kulturmiljö som finns i Rönnäng. Det innebär att planen skall utformas på ett sätt som tar hänsyn till strandskydd för ett befintligt vattendrag som rinner i öst-västlig riktning inom området, landskapsbilden och riksintresset för friluftsliv.

Planhandlingar och övriga handlingar

Påbörjad:

2011-05-27

Nuläge:

Pausad

Syfte

Syftet med en ny detaljplan i Skärhamns centrum är att utreda hur magasinsbyggnader och vattennära bebyggelse ska kunna användas och utvecklas. Bebyggelseutvecklingen ska ske utifrån befintliga kulturmiljövärden.

Planhandlingar och övriga handlingar

Påbörjad:

2015-12-09

Nuläge:

Inför granskning

Syfte

Planförslagets syfte är att pröva förutsättningarna för ny bostadsbebyggelse och tillfartsväg i Stockevik. Planen ska också bekräfta befintlig bebyggelse. Planen möjliggör cirka 44 nya bostäder i form av villor samt cirka 45 nya lägenheter i flerbostadshus. Det finns även möjlighet att uppföra förskola. Planen innefattar en stor del kommunal mark och en målsättning är att skapa kommunala tomter.

Planhandlingar och övriga handlingar

Påbörjad:

2010-08-17

Nuläge:

Pausad

Syfte

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för att Södra hamnen ska bli en tydligare del av Skärhamn med inslag av bostäder och med fler typer av verksamheter. Planförslaget innebär att befintlig bebyggelse i Södra hamnen i huvudsak finns kvar och kompletteras med ny bebyggelse för bostäder och verksamheter, som kontor och handel. I planområdets västra delar föreslås nyetablering av besöksverksamhet (hotell med mera).

Detaljplanen föreslår också nya parkeringsmöjligheter, en drivmedelstation för fritidsbåtar och en utbyggnad av Nordiska Akvarellmuseet. Plankartan redovisar olika användningar och generellt är fler än en användning tillåten inom varje fastighet. Planförslaget föreslår också ändrad användning från tidigare småindustri till handel/kontor och centrumverksamhet. En ny trafiklösning i korsningen av Södra Hamnen – Hamngatan ingår också samt en ny vägsträckning nordväst i planområdet.

Efter samråd finns ett krav på en alternativutredning som ska utreda alternativa förslag till lokalisering av verksamheter och bostäder.

Planhandlingar och övriga handlingar

Påbörjad:

2016-06-07

Nuläge:

Inför antagande

Syfte

Detaljplanen gör det möjligt att bygga flerbostadshus med cirka 40 lägenheter, trygghetsboende eller förskola med cirka sex avdelningar på Tennistomten i Myggenäs. Planförslaget bidrar till utvecklingen av tätorten Myggenäs och ger fler möjlighet att bo nära samhällsservice.

Planhandlingar

Övriga handlingar

Påbörjad:

2016-11-16

Nuläge:

Planen upphävdes av Mark- och miljööverdomstolen 2022-06-29 och förbereds nu för nytt samråd.

Syfte

Planens syfte är att möjliggöra bostäder samt förskola eller äldreboende i centrala tätorten Höviksnäs. Planen omfattar en utbyggnad av helårsboende, ca 30 bostäder i form av parhus, kedjehus och fristående villor, samt ca 40-50 bostäder i form av lägenheter i flerbostadshus. Planområdet ska också rymma en möjlighet att uppföra en förskola med 6 avdelningar eller ett äldreboende med 56 platser.

Planhandlingar

Kompletteras i samband med nytt samråd.

Övriga handlingar


Påbörjad:

2023-10-25

Nuläge:

Inför samråd

Syfte

Syftet är att genom en ändring av den gällande detaljplanen möjliggöra en utökad hamnverksamhet samt därtill anknytande industriverksamhet inom Vallhamns befintliga industri-och hamnområde.

Planhandlingar och övriga handlingar

Kompletteras i samband med samråd.

Påbörjad:

2018-11-07

Nuläge:

Inför samråd

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra industrimark.

Planhandlingar

Kompletteras i samband med samråd.

Övriga handlingar

Kontakt

Planavdelningen


Sidansvarig/Senast uppdaterad 22 november

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet