Tjörn kommuns logga, till startsidan

Vatten och avlopp

På Tjörn finns ett kommunalt ledningsnät för vatten och avlopp (va) som är 55 mil långt och sträcker sig både på land och i havet. Va-enheten har beredskap dygnet runt, året runt, för att det kommunala ledningsnätet ska fungera. På Tjörn finns också många som har egna avlopp. Har du egen brunn eller eget avlopp finns det särskilda regler för hur dessa ska anläggas och du ansvarar själv för underhåll.

Driftinformation och störningar

Håll dig uppdaterad om pågående driftstörningar i det kommunala vatten- och avloppsnätet. När en störning i vattenleveransen sker uppdateras sidan med viktig information. Där kan du också prenumerera och få notiser om störningar.

Du kan få avisering via sms eller e-post om händelser som påverkar kommunalt vatten och avlopp. Det innebär att du snabbt kan få information om till exempel

 • Förnyelse av ledningar.
 • Underhållsarbete med eventuella vattenavstängningar i ditt område.
 • Störningar i dricksvattenkvalitén.

Anmäl dig för att få aviseringar

Påsläpp och avstängning av vatten

Du som har kommunalt vatten kan få det påsläppt eller avstängt via Tjörns kundcenter. Det finns även datum för gratis påsläpp och avstängning under vår och höst.

Egen brunn och eget avlopp

Om du har egen brunn eller eget avlopp gäller särskilda regler för hur de ska anläggas, för privatpersoner respektive företagare. Du kan behöva söka tillstånd för att bygga ny eller ändra en anläggning och kontroller kan göras av miljöavdelningen.

Tömma din pool på vatten

Det finns en del saker att tänka på när man ska tömma sin pool på vatten:

 • Det är inte lämpligt att släppa ut vatten med klorerade föroreningar direkt i hav, sjöar och vattendrag.
 • Om vattnet har behandlats med klor låt poolen stå några dagar innan du börjar tömma den. På det sättet blir skadan för vattenlevande organismer mindre då fritt klor förbrukas snabbt i mindre pooler som får stå i solen.
 • Tänk på att vattnet inte får påverka grannarna eller grannarnas vattentäkter (var självklart även försiktig med din egen vattentäkt).
 • Vid tömning ska detta i första hand göras på gräsmattan, detta gäller både små och stora pooler samt spa. Släpp ut lite vatten i taget så att det hinner sjunka undan.
 • Vattnet får inte heller tömmas så det rinner ner i gatubrunnar eller till kommunalt avlopp då eventuella kemikalier kan slå ut funktionerna i reningsverket. Kontakta VA-avdelningen för mer information kring detta.

Kontaktuppgifter till VA-avdelningen
va-drift@tjorn.se 
0304-601888

Vanliga frågor och vattentermer

Är du fastighetsägare och vill ansluta din fastighet till kommunens ledningsnät kan du ansöka om det. När va-enheten har fått din ansökan kan de lämna mer exakt information om vad som gäller för din fastighet. En anslutningsavgift tas ut enligt gällande taxa för att täcka de kostnader som uppstår i samband med anslutningen.

För entreprenörer finns en detaljerad teknisk handbok för att säkerställa ett hållbart och robust VA-system på lång sikt. Kontakta VA-avdelningen för mer information.

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp, ansökan Pdf, 1 MB.

Har du en egen brunn kan du göra en vattenanalys för att vara säker på att det håller en bra kvalitet. Lämna vatten som ska analyseras via SGS Analytics tisdagar 8–12.45 i Tjörns kundcenter.

Taxor och avgifter för vatten och avlopp

Detta får du för din va-avgift

VA-taxorna motsvarar kostnaderna för va-verksamheten. Den är alltså självfinansierad och får inte några bidrag från skattepengar. Va-avgiften täcker bland annat kostnaderna för:

 • vattenledningar, anläggningar och pumpstationer
 • rening av dricks- och avloppsvatten
 • administration, planering och information.

Påverka dina va-kostnader

Det mest effektiva sättet att minska dina utgifter för vatten och avlopp är att spara på vattnet.

Smutsen på din bil innehåller inte bara damm utan även rester av olja och tungmetaller, att tvätta bilen innebär därför en miljörisk. Använd alltid miljömärkta produkter när du tvättar din bil. De tvättar lika rent men är mycket skonsammare för miljön. Titta efter produkter med Svanen- eller Bra miljövalmärkning.

Om du tvättar den hemma på garageuppfarten eller gatan, sköljs det orenade vattnet ner i dagvattenbrunnen och rinner orenat vidare ut i våra vattendrag, sjöar och hav.

Tvätta bilen i en biltvätt

Om du tvättar bilen i en biltvätt eller i en tvätthall så leds tvättvattnet först till en oljeavskiljare där olja och andra giftiga partiklar separeras från vattnet. Helst ska biltvättsanläggningen även ha ett ytterligare reningssteg innan tvättvattnet leds vidare ut i det kommunala avloppsledningsnätet där det slutligen renas i någon av kommunens reningsverk.

Fastighetsägaren har anmälningsplikt att omgående anmäla till va-huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 4.4 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

Avloppsvatten
Allt använt, smutsigt vatten som når våra reningsverk via avloppsrören. Det består av spillvatten.

Anläggningsavgift/Anslutningsavgift
Engångsavgift för täckande av kostnad för att ordna den allmänna VA anläggningen.

Brukningsavgift
Är en periodisk avgift för drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra nödvändiga kostnader för att tillhandahålla vattentjänsterna som inte täcks av anläggningsavgiften.

Dagvatten
Är regn och smältvatten som tillfälligt avrinner på markytan eller hårda ytor som exempelvis gator, parkeringsplatser tak.

Enskild anläggning
En VA anläggning eller annan anordning för vattenförsörjning eller avlopp som inte ingår i en allmän Va-anläggning.

Förbindelsepunkt
Den punkt omedelbart utanför tomtgränsen där den privata servisledningen ansluter till kommunens ledning. Förbindelsepunkten bestäm av huvudmannen och markerar den juridiska gränsen mellan den allmänna Anläggningen och fastighetens installation.

Gemensam förbindelsepunkt
En gemensam anslutning av en samfällighet till kommunens Va-nät.

Huvudman
Den som äger den allmänna Va-anläggningen.

Lägenhetsavgift/Bostadsenhetsavgift
En avgift per bostadsenhet

Servisledning
Den ledning som förbinder en byggnad eller fastighet med den allmänna Va-anläggningens ledningsnät.

Schablon
När vattenförbrukningen inte fastställs genom mätning, tas en avgift ut för antagen förbrukning.

VA-anläggning
En anläggning som har till ändamål att tillgodose behov av vattentjänster för bostadshus eller annan bebyggelse.

Tomtyteavgift
En avgift per kvadratmeter tomtyta. Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskartan, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner.

Verksamhetsområde
Det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller skall ordnas genom en allmän Va-anläggning. Beslut om utvidgning av verksamhetsområde antas av kommunfullmäktige

Kontakt

Kommunalt vatten och avlopp

Vatten och avlopp – kommunalt ledningsnät

Anslutningsfrågor, fakturafrågor med mera.

Underhållsarbete, vattenstörningar och vattenmätarbyte med mera.

Måndag–fredag 8–12

Eget vatten och avlopp

Miljöavdelningen

Öppettider
Måndagar: 9:00-12:00 och 13:00-16:30
Tisdag - fredag: 9:00-12:00 och 13:00-15:00

Vårt mål är att du så snabbt som möjligt ska kunna komma i kontakt med oss. Men våra medarbetare har inte alltid möjlighet att svara i telefon. Därför ber vi dig att i första hand kontakta oss via e-post.

Analysera ditt dricksvatten

Tjörns kundcenter

Adress

Kroksdalsvägen 1
Skärhamn

Kundcenters lokaler är tillgänglighetsanpassade.

Tjänsteperson i beredskap, TiB
tib@tjorn.se
0304-60 12 12
0304-60 12 18


Sidansvarig/Senast uppdaterad 24 januari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet