Tjörn kommuns logga, till startsidan

Villor och flerbostadshus

Ska du bygga nytt, bygga till eller ändra en villa eller ett flerbostadshus? Här kan du läsa om vilka åtgärder som kräver bygglov eller anmälan, samt vilka handlingar du behöver bifoga.

Ta reda på var du bor innan du börjar

Du behöver ta reda på hur detaljplanen ser ut för området där du bor och vilka regler som gäller för den aktuella fastigheten.
Om du bor i en kulturhistorisk byggnad eller i ett område med särskilt skydd gäller inte alltid de regler som presenteras på sidorna om bygglov och särskilda tillstånd eller dispens kan krävas. Dessa områden är bland annat följande:

 • strandskyddat område
 • kulturmiljöområde
 • naturreservat eller naturvårdsområde
 • område med ansvarsarter

Börja med att ta reda på vad översiktsplanen och detaljplanen säger om ditt område:

Bygga ny villa eller flerbostadshus

 • Det krävs generellt detaljplan för ny bebyggelse.
 • Det krävs bygglov för att bygga ny villa eller flerbostadshus både inom och utanför detaljplanerat område.
 • Du kan även ansöka om förhandsbesked om du vill bygga utanför detaljplanerat område på en plats som inte tidigare är bebyggd.

I vilka områden du får lov att bygga nytt

Generellt får du bara bygga nytt inom detaljplanerat område. Det är för att uppnå en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur i vår kommun. Det finns möjlighet att ansöka om planbesked om du vill att kommunen ska starta en planprocess för en ny detaljplan. Viss bebyggelse på landsbygden är undantagna från kravet på detaljplan.

  • Bostad för generationsskifte vid bedrivande av jordbruk.
  • Bostad för bedrivande av jordbruk eller annan pågående verksamhet på fastigheten.
  • Bostad som utgör stöd för lokal bygdemiljö eller bostad där djurhållning, landskapsvård med mera är ett tydligt inslag.
  • Mindre anläggning för det rörliga friluftslivets behov.

  Så får du lov att bygga en villa eller flerbostadshus

  Ligger villan eller flerbostadshuset inom detaljplan är det i detaljplanen du får information om hur du får bygga ditt hus.

  Bygga till villa eller flerbostadshus

  Med tillbyggnad menas alla åtgärder som ökar en byggnads volym oavsett i vilken riktning det sker. Det betyder att en volymökning uppåt, åt någon sida eller nedåt räknas som en tillbyggnad.

  Det finns dock vissa undantag där det inte behövs bygglov. Undantagen gäller:

  För att göra högst en tillbyggnad på högst 15 kvadratmeter på ett en- eller tvåbostadshus krävs i de flesta fall en anmälan och ett startbesked. Det krävs oftast inte bygglov.

  För att göra en eller två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus krävs en anmälan och ett startbesked för att få börja bygga.

  En mindre tillbyggnad kan byggas utan bygglov eller anmälan om en fastighet med en- eller tvåbostadshus ligger utanför detaljplanelagt område samt utanför sammanhållen bebyggelse. Tänk på att det kan krävas andra tillstånd eller anmälningar än bygglov. Även om åtgärderna inte kräver bygglov finns det regler att följa.

  • Tillbyggnaden kan ske i flera etapper men slutresultatet får högst utgöra 50 procent byggnadsvolym av den byggnad som godkänts i beviljat bygglov. Vid beräkning ska hänsyn tas till grund, källare, vind med mera.
  • Tillbyggnaden ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns.
  • Tillbyggnaden ska underordna sig befintlig bebyggelse.
  • Tillbyggnaden ska utföras på ett en- eller tvåbostadshus för vilka det finns beviljat bygglov.
  • Åtgärderna ska placeras, utformas och färgsättas på ett acceptabelt sätt. De ska anpassas till landskapet, terrängen och den omgivande bebyggelsen.
  • Åtgärderna får inte medföra fara eller betydande besvär för omgivningen.
  • Om din fastighet ligger inom ett av kommunens utpekade kulturmiljöområden, är det av särskild vikt att hänsyn tas till den befintliga bebyggelsemiljöns kulturhistoriska värden.
  • Om åtgärderna utförs närmre tomtgräns än 4,5 meter krävs medgivande från berörda grannar. Detta bör vara skriftligt.

  Ändra användning eller yttre utseende av befintlig byggnad

  Det krävs generellt bygglov för att

  För en- och tvåbostadshus finns det vissa undantag där det inte behövs bygglov. Mer om detta kan du läsa på Boverkets hemsida.

  Handlingar, kostnader och ansökan om bygglov

  Dessa handlingar behöver du vanligtvis bifoga vid ansökan om nybyggnad:

  Dessa handlingar behöver du vanligtvis bifoga vid ansökan om tillbyggnad:

  Dessa handlingar behöver du vanligtvis bifoga vid anmälan om tillbyggnad:

  Vilka handlingar som behövs varierar beroende på vilken typ av ändring du ska göra. Kontakta byggavdelnignen för information om vilka handlingar du behöver bifoga.

  Självservice

  E-tjänster

  Handbok

  Om du till exempel behöver råd kring hur avfallsutrymmet ska dimensioneras vid ny- eller ombyggnad hittar du information i handboken nedan.

  Kontakt

  Byggavdelningens expedition


  Sidansvarig/Senast uppdaterad 1 november 2023

  Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

  Tyck till & felanmäl

  Kontakta oss

  Tjörns Kommun

  Kroksdalsvägen 1
  471 80 Skärhamn

  Tjörns kundcenter

  Kroksdalsvägen 1
  471 80 Skärhamn

  Tjörns Kommun

  Kroksdalsvägen 1
  471 80 Skärhamn

  Tjörns kundcenter

  Kroksdalsvägen 1
  471 80 Skärhamn

  Tjörn kommuns logga, till startsidan

  Möjligheternas ö hela året och för hela livet