Tjörn kommuns logga, till startsidan

Bleketskolan

Bleketskolan är en av Tjörns kommuns två högstadieskolor. Skolan ligger nära havet och eleverna har gångavstånd till ishallen där många elever är aktiva inom konståkning och ishockey.

Du har möjlighet att se schemat för olika klasser och lärare.

Skolan arbetar hela tiden med att förbättra kvaliteten. Det handlar till exempel om att eleverna ska uppfylla målen och vara nöjda med sin skola eller att de ska uppleva att deras miljö är trygg och säker. I detta arbete är alla delaktiga – föräldrar, elever och personal.

Skolan ska årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning som ska

  • ge en övergripande bild och bedömning av kvaliteten och måluppfyllelsen i sin verksamhet med stöd av faktauppgifter och beskrivningar
  • belysa de särskilda insatser som gjorts för att förbättra verksamheten under den tid redovisningen omfattar
  • påvisa skillnader i måluppfyllelse för att hjälpa oss i vårt arbete för en likvärdig verksamhet och utbildning för alla elever.

Det systematiska och förebyggande arbetet mot mobbning och kränkningar formuleras i det som kallas Likabehandlingsplanen. Den syftar till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Den syftar också till att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.

I planen finns de åtgärder beskrivna som planeras att påbörjas eller genomföras under innevarande år. Planen är anpassad till den egna verksamheten och följs upp, utvärderas och revideras varje år.

Vi i föräldrarådet på Bleketskolan har ett starkt engagemang för att eleverna ska bli aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Vi arbetar för att skapa en god och regelbunden kommunikation mellan vårdnadshavare och skola.

Tillsammans med skolledningen diskuterar vi bland annat skolutveckling, elevers arbetsmiljö och värdegrundsfrågor med utgångspunkten att Bleketskolan ska vara en attraktiv skola för elever och pedagoger.

Våra möten är öppna för alla föräldrar, vilket innebär att du som vårdnadshavare kan delta vid våra möten, även om du inte är föräldrarådsrepresentant.

Ärenden som berör enskilda elever behandlas inte av föräldrarådet. Om du har en fråga som rör bara dig och ditt barn, vänd dig direkt till berörd personal eller rektor.

Kontaktuppgifter till föräldrarådets representanter på Bleketskolan

Namn

Telefonnummer

Åsa Folkesson

0731 - 81 29 22

Elisabeth Jansson Strömberg

0734 - 41 42 51

Henrik Lycke

0705 - 13 78 56

Kontakt

Bleketskolan

Slåtthusvägen 4
471 50 Bleket

Expedition

Måndag–fredag 7.30–13

Fax: 0304-60 15 12

Pär Andersson

Rektor Bleketskolan

Helena Nordevik

Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska

Annika Jertborn

Kurator


Sidansvarig Marie Simonsson/Senast uppdaterad 5 november

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet