Tjörn kommuns logga, till startsidan

Fastigheter och lantmäteri

Här får du information om hur du gör om du vill göra ändringar i din fastighet, om hur det fungerar med samfälligheter och servitut. Här kan du också läsa om olika typer av kartor, hur de används och vilka kartor du kan beställa.

I Sverige är all mark indelad i fastigheter. Varje fastighet har en unik beteckning och kan bestå av en eller flera avgränsade områden. Om du vill förändra en fastighet, till exempel sälja eller köpa mer mark, behöver du kontakta Lantmäteriet och göra en lantmäteriförrättning.

Lantmäteriet är den myndighet som har ansvar för indelningen av fastigheter i hela landet.

Kartor

Det finns kartor för olika användning. Exempelvis översiktskartor för fastigheter, nybyggnadskartor för bygglovshandlingar, baskartor för projektering med mera. En del av dem kan beställas hos kundcenter.

Vill du göra ändringar i din fastighet?

Då ska du ansöka om så kallad lantmäteriförrättning. Det finns olika typer av lantmäteriförrättningar beroende på vad du vill göra. Här kan du läsa en kortversion om de vanligaste åtgärderna. Vill du ha mer information, kan du läsa mer hos Lantmäteriet.

Avstyckning är när en bit mark avskiljs från en fastighet och bildar en ny egen fastighet. Det kan till exempel ske i samband med att du köper mark för att bygga ett hus. Avstyckning kan också ske utan att det finns något köp som grund.

Klyvning är när en fastighet som ägs av flera personer delas upp så att alla delägare får en egen ny fastighet. Vid en klyvning upphör den ursprungliga fastigheten att finnas samtidigt som nya fastigheter bildas.

Om du äger flera fastigheter eller tomter kan du lägga ihop dem till en fastighet. För att göra en sammanläggning krävs det att fastigheterna ägs av samma person/er och att varje delägare har lika stor andel i varje fastighet.

Vill du utöka din fastighet med mark som du köpt, ärvt eller fått i gåva? För att överföra mark eller en byggnad från en fastighet eller tomt till en annan behöver du göra en fastighetsreglering. Samfälligheter och servitut kan också bildas, ändras eller tas bort genom en fastighetsreglering.

Samfälligheter

En samfällighet är en egendom som ägs av flera fastigheter ihop. Exempel på samfälligheter är marksamfälligheter och gemensamhetsanläggningar.

En marksamfällighet är mark eller vattenområde som ägs av flera fastigheter ihop, till exempel mark för gemensamma behov.

En gemensamhetsanläggning är en rättighet som fastigheterna i anläggningen har nytta av. Det kan till exempel vara skötsel och underhåll av (gemensamma) vägar, parkeringsplatser och grönytor.

Servitut

Servitut är en rätt för en fastighet att använda en annan fastighet för att till exempel använda en väg eller anlägga brunn.

Ett servitut är knutet till en viss fastighet, inte till en viss person. Servitutet gäller alltså oavsett vem som äger fastigheten. Ett servitut gäller i regel tills vidare och har inget slutdatum.

Kontakt

Fastighetsavdelningen


Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 september 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet