Tjörn kommuns logga, till startsidan

Boende för personer med funktionsnedsättning

Till dig som har en funktionsnedsättning och som har behov av stöd och hjälp. Det kan handla om att kunna bo kvar i det egna hemmet eller att du har behov av ett annat boende.

Boende för barn och ungdomar med funktionsnedsättning enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS

För barn och ungdomar med funktionsnedsättning finns det olika alternativ när det uppstår behov av annat boende än det i hemmet.

Korttidsboende gör det möjligt för barn och ungdomar med funktionsnedsättning att få miljöombyte och rekreation utanför det egna hemmet.

Det kan vara som en regelbunden insats eller som en insats vid akut uppkomna behov. Insatsen ger möjlighet till återhämtning och byte av miljö. Det blir även möjligt för föräldrarna att få avlastning i omvårdnadsarbetet.

Korttidsboendet planeras individuellt utifrån barnets behov och krav på kontinuitet. Anpassningar görs efter vilket stöd och behov av omvårdnad som barnet har.

Boendet har en god standard och är anpassat för barn med funktionsnedsättningar. Varje barn har ett eget rum och det finns gemensamma utrymmen.

Ansökan

Har du frågor eller vill ansöka om någon typ av boende, kontakta kommunens mottagningsgrupp.

Krossekärrs korttidsverksamhet, som består av korttidsvistelse och korttidstillsyn, ligger vackert placerat på landsbygden i Krossekärr strax utanför Skärhamn på västra Tjörn.

Korttidsvistelse

Gör det möjligt för barn och ungdomar med funktionsnedsättning att få miljöombyte och rekreation utanför det egna hemmet. Insatsen ger även föräldrarna en möjlighet till avlastning.

Boendet har god standard och är anpassat för barn med funktionsnedsättningar. Varje barn har ett eget rum och det finns gemensamma utrymmen. Korttidsboendet har även en stor trädgård och närhet till naturen.

Under korttidsvistelse så är verksamheten bemannad dygnet runt med sovande jour.

Korttidstillsyn

Krossekärrs korttidsboende erbjuder korttidstillsyn för skolungdom över 12 år.

Korttidstillsyn är ett förlängt fritids för ungdomar över 12 år med funktionsnedsättningar som behöver tillsyn efter skoltid och under skollov (enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS).

Personalens arbetssätt

Vi arbetar med ett lågaffektivt bemötande och med tydliggörande pedagogik, det vill säga vi använder oss av alternativ kommunikation med bland annat bildstöd och tecken som stöd. Varje barn och familj erbjuds en kontaktperson.

Krossekärrs korttidsverksamhet

Adress

Krossekärrsvägen 105
471 95 Skärhamn

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar som trots olika stödåtgärder inte kan bo hos sina föräldrar har rätt till boende i familjehem eller i en bostad med särskild service. Dessa två former av boende är för de barn och ungdomar som har omfattande behov av tillsyn och omvårdnad. Boendeformerna ska ses som ett komplement till föräldrahemmet. Det kan både vara för en del av tiden eller på heltid för de som inte alls kan bo med den egna familjen på heltid eller deltid.

Familjehem

Familjehem innebär att barnet eller ungdomen bor i en annan familj än föräldrahemmet. Familjehemmet är en vanlig familj som har engagemang, intresse, tid och möjlighet att ta emot ett barn eller ungdom som en extra familjemedlem. Alla som blir familjehem är godkända av socialnämnden.

Bostad med särskild service

Bostad med särskild service för barn och ungdomar ska tillgodose barnets eller ungdomens behov utifrån funktionsnedsättningen. Den här formen av boende innebär att flera barn med behov av särskilt stöd bor tillsammans. Boendet är för de med omfattande omvårdnadsbehov. Det kan också vara boende för en tonåring som ska studera på annan ort.

Boende för vuxna med funktionsnedsättning

För dig som har en funktionsnedsättning finns det hjälp och stöd att få. Det kan handla om att kunna bo kvar i det egna hemmet eller behov av annat boende än det egna.

Gruppboende är till för dig med funktionsnedsättning som har behov av att personalen finns nära och dygnet runt. Här ges särskild service för att du ska kunna leva och delta i samhällslivet som andra. Gruppboendet består av ett mindre antal sammanbyggda lägenheter med tillgång till gemensamma lokaler.

  • Höviksnäs gruppboende
  • Fågelkärrsvägens gruppboende
  • Kroksdals gruppboende

Serviceboende är egen lägenhet som ingår i en så kallad servicebostad är för dig med funktionsnedsättning som delvis klarar dig själv men behöver hjälp med vissa insatser. I boendet ingår ett antal lägenheter som finns i området. I dess närhet finns det tillgång till personal och en gemensam lägenhet.

  • Övergårdsvägens serviceboende
  • Kållekärrs serviceboende
  • Skärhamns serviceboende

Annan särskilt anpassad bostad

Med annan särskilt anpassad bostad menas en bostad med viss grundanpassning för personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. Ingen personal ingår. Det stöd du behöver ges genom ledsagarservice, boendestöd, hemtjänst eller personlig assistans.

Kontaktperson

Vid inflyttning till gruppboendet får den boende en kontaktperson från personalen Det är brukaren tillsammans med dennes företrädare och kontaktpersonen som planerar för vilket stöd som behövs. Kontaktpersonen ger stöd vid planering av vardagen och fritidsaktiviteterna. Kontaktpersonen kan även ge stöd i att hantera pengar för till exempel mat, kläder, hygienartiklar och fritidsaktiviteter.

Personalens arbetssätt

Ledorden för verksamheten är respekt och inflytande. Här arbetar personalen för att de boende ska känna trygghet och ha en livssituation som ligger så nära samhällets övriga norm som möjligt. Med stöd av personalen kan de boende efter egen förmåga själva påverka och forma sina liv och sin vardag. Vi lägger stor vikt vid ett gott bemötande och personlig integritet.

Höviksnäs gruppboende

Adress

Fågelkärrsvägen 6
471 62 Höviksnäs

Kroksdals gruppboende

Adress

Billströmsvägen 14
471 33 Skärhamn

Fågelkärrsvägens gruppboende

Adress

Fågelkärrsvägen 6
471 62 Höviksnäs

Övergårdsvägens serviceboende

Adress

Övergårdsvägen 23 A-B
471 62 Höviksnäs

Kållekärrs serviceboende

Adress

Syster Ebbas väg 8
471 94 Kållekärr

Skärhamns serviceboende

Adress

Råvigevägen 2
471 31 Skärhamn

Bostadsanpassning

Bidraget för bostadsanpassning är till för att bygga om och individanpassa bostaden så att du som har en funktionsnedsättning kan bo kvar hemma och leva så normalt och självständigt som möjligt.

Hemtjänst

Oavsett din ålder och vilken typ av funktionsnedsättning du har kan du ansöka om hemtjänst.

Kontakt

Biståndsenheten

Avgiftshandläggare
0304-60 12 23

Telefontid helgfri vardag 8–9.30

Adress

Sundsbyvägen 1a
471 94 Kållekärr


Sidansvarig/Senast uppdaterad 25 maj 2020

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet