Tjörn kommuns logga, till startsidan

Kommunens krisberedskap

Tjörns kommun arbetar aktivt med krisberedskap för att skapa en robust och trygg kommun. Vi jobbar kontinuerligt med att identifiera risker och har tagit fram handlingsplaner för att kunna hantera samhällsstörningar eller oönskade händelser.

Tjörns kommun har en krisledningsorganisation som kan aktiveras och förstärka verksamheter när en kris inträffar. Vid extraordinära händelser finns det en krisledningsnämnd som aktiveras. Krisledningsnämnden består av förtroendevalda.

Sverige utsätts ständigt för påverkan som utmanar vår demokrati. Påverkan som kan ha som syfte att undergräva våra värderingar, skapa misstänksamhet och splittra oss. Att hålla sig välinformerad, vara källkritisk och visa omtanke är en viktig del av vår motståndskraft. Det är alltid bra att se över sin egen beredskap för oväntade händelser.

Samhällsstörningar och extraordinära händelser kan vara:

 • störning i försörjning av vatten
 • störning i elförsörjning, IT- och telekommunikationer, radio- och tv-sändningar
 • storm, snöoväder eller annan naturhändelse
 • allvarlig smitta, utsläpp av farliga ämnen
 • stort antal asyl- och hjälpsökande till kommunen
 • hot om våld och terrorism.

Vid en kris kommunicerar vi som vanligt, fast snabbare. Du får snabbt information via nedanstående kanaler:

Kommunen har planerat för trygghetspunkter på Valåsens äldreboende, Klövedals äldreboende, Kvarnbackens trygghetsboende, Häggvallskolan och kommunhuset.

TiB är jourhavande tjänsteperson som går att kontakta dygnet runt angående frågor som utgör fara för allmänheten eller skador på kommunala byggnader och anläggningar.

Tjänsteperson i beredskap, TiB
tib@tjorn.se
0304-60 12 12
0304-60 12 18

POSOM är en grupp personer som är särskilt lämpade att ge akut krisstöd för de människor som har berörts av en allvarligare händelse eller samhällsstörning. Gruppen kan hjälpa till med att

 • informera om det som inträffat
 • hjälpa och informera människor att komma vidare till befintliga sjukvårdsresurser i samhället för professionell vård på lång sikt
 • upprätta tillfälliga informations- och krisstödcentraler
 • ge emotionell första hjälp på plats.

Gruppen består av representanter från

 • socialtjänst
 • primärvård
 • räddningstjänst
 • Svenska Kyrkan
 • skolan.

POSOM står för "Psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer". Stödet kan aktiveras akut en kortare tid när samhällets resurser inte räcker till.

Vid en samhällsstörningar som till exempel långvarigt el-avbrott, allvarliga olyckor, oväder eller utrymningsbehov kan det uppstå situationer då människor behöver hjälp med att få information, mat eller komma in och värma sig. För att möta dessa behov har Tjörns kommun planerat för informationspunkter och trygghetspunkter.

Informationspunkt

En informationspunkt är en plats för att få information, särskilt då övriga informations- och kommunikationskanaler har slutat att fungera. Informationspunkterna kan bemannas av kommunikatörer från kommunen, personer från Frivilliga resursgruppen (FRG) eller andra frivilliga organisationer. Vissa informationspunkter kan vara obemannade och bestå av enbart information/affischer. På följande platser kan informationspunkter upprättas:

Vid en samhällsstörningar som till exempel långvarigt el-avbrott, allvarliga olyckor, oväder eller utrymningsbehov kan det uppstå situationer då människor behöver hjälp med att få information, mat eller komma in och värma sig. För att möta dessa behov har Tjörns kommun planerat för informationspunkter och trygghetspunkter.

En trygghetspunkt är en plats för att få information men också en plats som ska kunna fungera som en samlingsplats och ge möjlighet till värme, vatten, mat och kommunikation. Om en trygghetpunk är öppen finns det möjlighet att komma in och få aktuell information, krisstöd, enklare sjukvård, mat, vatten och möjlighet till att larma 112. Kommunen har planerat för trygghetspunkter på följande platser:

Frivilliga Resursgruppens uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen, som vid exemplen ovan, eller vid andra behov.

Frivilliga Resursgruppen kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt hänt, för att till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. Även medmänskligt stöd till drabbade är en viktig arbetsuppgift för en FRG-medlem.

En frivillig resursgrupp består av personer från olika frivilligorganisationer. De har rekryterats för att de har erfarenhet, utbildning och personliga förutsättningar för att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan ställas inför.

Tjörns kommun har avtal/överenskommelse med FRG, som vid behov även kan användas som en förstärkningsresurs för regionen och centrala myndigheter.

Frivilliga radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för de som är intresserade av radio- och datakommunikation. FRO har mångårig erfarenhet av att förstärka med sambandsresurser vid större olyckor, skogsbränder, eftersök med mera. FRO har egen utrustning och utbildad, samövad personal.

Tjörns kommun har avtal/överenskommelse med FRO för att stärka vår förmåga att hantera vardagsolyckor och samhällsstörningar.

Röda korset är Sveriges största humanitära organisation med närvaro i flertalet kommuner, däribland Tjörn.

Tjörns kommun har avtal/överenskommelse med Röda korset för att stärka vår förmåga att hantera vardagsolyckor och samhällsstörningar.

Det civila försvaret är till för att samhället ska fungera vid höjd beredskap och krig i Sverige. Civilt försvar bedrivs av statliga myndigheter, kommuner, regioner, privata företag och frivilligorganisationer. Det civila och militära försvaret bildar tillsammans totalförsvaret. Målet för det civila försvaret är att:

 • värna civilbefolkningen
 • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
 • bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Alla kommuner ska vara förberedda för höjd beredskap i händelse av krigsfara och krig. Prioriterade uppgifter för kommunerna  är

 • kompetenshöjning gällande totalförsvar
 • krigsorganisation och krigsplacering
 • säkerhetsskydd.

Skyddsrum ska kunna ge skydd åt människor vid krig. Ett skyddsrum är en del av en byggnad med förstärkta väggar och dörrar som kan stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus. Det har speciell ventilation och luftsluss så att man ska kunna minimera verkan från giftiga gaser.

I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. Skyddsrummen finns spridda i olika typer av byggnader, såsom bostadshus och industrifastigheter.

Våra skyddsrum på Tjörn

Ett skyddsrum finns i Delta
Adress: Skolgatan 15, Skärhamn
Antal platser: 28 personer

Ett skyddsrum finns i Lilldalshemmets äldreboende
Adress: Lilldalsvägen 18, Kållekärr
Antal platser: 67 personer

Alla skyddsrum och byggnader med skyddsrum ska vara märkta med en skylt som har en orange fyrkant med blå triangel och texten SKYDDSRUM. Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast. Ta reda på var ditt närmaste skyddsrum finns där du bor och där du befinner dig dagtid.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beslutar om behovet av skyddsrum och inom vilka kommuner som skyddsrummen ska ligga.

Antalet platser i skyddsrummen ska beräknas med hänsyn till befolkningsutvecklingen inom de områden där skyddsrummen ska byggas. Status på denna planering ansvar MSB över.

Viktigt meddelande till allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner.

Du kan få VMA i flera olika kanaler:

 • via radio och tv
 • från Krisinformation.se via webb, app och i sociala medier
 • som notis i Sveriges Radios app SR Play.

I vissa fall kan du bli varnad genom:

 • talmeddelande till fast telefoni inom det drabbade området
 • sms till din mobil om den används i det drabbade området.

Om du nås av ett VMA ska du följa de uppmaningar som ges. Följ också händelsen i Sveriges Radio P4 eller på Krisinformation.se. Ring 113 13 (SOS Alarms informationsnummer) om du har frågor eller vill veta mer.

Kontakt

Ulf Fredriksson

Beredskapssamordnare


Sidansvarig/Senast uppdaterad 27 februari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet