Tjörn kommuns logga, till startsidan

Barn- och elevhälsa

Elevhälsan är ett samlingsnamn för de som arbetar med hälsa, omsorg och specialpedagogik i skolan. Elevhälsan arbetar främst med förebyggande och hälsofrämjande insatser.

Att trivas och må bra är viktiga delar för att lära sig och prestera bra i skolan. Från förskola till och med gymnasiet har eleverna tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Det finns också personal med kompetenser för olika typer av specialpedagogiska insatser.

Alla som arbetar i förskola och skola ansvarar för att barn och elever trivs, mår bra och är trygga.

Resurscentrum

Elevhälsans olika yrkesgrupper organiseras inom Resurscentrum och vi som arbetar där kan ge stöd både till barnomsorg och skola. Varje skola har ett elevhälsoteam där personal från Resurscentrum också ingår. Några i personalen tillhör också det som kallas Centrala Elevhälsan som kan erbjuda rådgivning eller andra insatser kring barn i behov av särskilt stöd. Skolan eller förskolan ansöker om detta genom respektive rektor.

Vi som arbetar inom elevhälsan

Skolsköterska och skolläkare ansvarar för den medicinska delen av elevhälsan och arbetar främst med förebyggande och hälsofrämjande insatser. Skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt enligt Hälso- och sjukvårdslagen.

Skolsköterskan har ett speciellt ansvar för elever med funktionsnedsättningar, kroniska sjukdomar och inlärningssvårigheter.

Alla elever erbjuds vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet. För att kunna vaccinera behövs samtycke från elevens vårdnadshavare.

Skolsköterskan kan vid behov boka tid för elev hos skolläkaren.

Har du frågor om ditt barns hälsosamtal kan du kontakta skolsköterskan.

Det är skolsköterskan och skolläkaren som utgör det som kallas elevhälsans medicinska insats. De bidrar med medicinsk kompetens kring barns och ungdomars utveckling – psykiskt, fysiskt och socialt.

Skolsköterskan bjuder in alla elever till hälsosamtal i förskoleklass, årskurs 2, 4, 6 och 8 samt i årskurs 1 på gymnasiet. Hälsobesökens syfte är att förebygga och upptäcka eventuella hälsoproblem. Beroende på årskurs ingår till exempel kontroll av tillväxt, syn, hörsel och rygg.

Skolkuratorn ger råd och stöd till elever, föräldrar och personal genom samtal. Skolkuratorn arbetar för att hitta lösningar på de bekymmer som kan uppkomma för enskilda elever och grupper i skolan. Kuratorn arbetar utifrån en helhetssyn på elevens situation och relation till sin omgivning, familj och skola. Skolkuratorerna arbetar därför mycket förebyggande, både enskilt och i grupp, med samtal kring till exempel mobbning, psykisk ohälsa och relationer

Skolkuratorn är en länk mellan skolan och de resurser som finns utanför skolan som till exempel socialtjänsten, ungdomsmottagningen och barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen.

Psykologen arbetar främst med att förebygga psykisk ohälsa, till exempel genom att handleda och utbilda skolans personal. De kan även utreda enskilda barn och elevers behov i situationer där man behöver mer information för det pedagogiska arbetet. Det kan handla om behov av särskilt stöd, till exempel inför en skolplacering.

Skollogopeden har kompetens inom områdena kommunikation, språk och tal. Arbetet är inriktat på att utreda och samordna insatser för de elever som har kommunikativa nedsättningar, språk- eller talstörning. Logopeden arbetar också med utbildning och rådgivning till personalen inom skolan.

Specialpedagogerna arbetar för att alla elever ska få det stöd och den hjälp de behöver för att utifrån sina unika förutsättningar nå sina mål. Specialpedagogerna verkar för en god lärmiljö, där pedagogik och undervisning anpassas utifrån elevernas olika sätt att lära. De gör det på uppdrag av elevhälsoteamet och rektor på varje förskola och skola. De deltar i arbetet med individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram och är också med vid överlämning och uppföljning vid övergångar mellan olika stadier i skolan.

I Sverige har man under flera års tid uppmärksammat att den generella frånvaron i skolan har ökat. Därför har Tjörns kommun startat ett så kallat Närvaroteam på projekt under minst ett år. Vi i Närvaroteamet på Tjörn arbetar både med enskilda individer samt med det generella arbetet kring frånvaro som görs ute på varje skola i kommunen.

Kontakt

Resurscentrum

Fågelkärrsvägen 35
471 62 Höviksnäs

Anna Orvefors

Avdelningschef Resurscentrum

Helena Nordevik

Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska

Britt-Marie Lind

Skolsköterska

Gunilla Börjesson

Skolsköterska

Karin Hallgren

Skolsköterska

Maria Olausson

Skolsköterska

Annika Hellman

Specialpedagog

Irene Hasslöf

Specialpedagog

Karin Olsson

Specialpedagog

Malin Aderteg

Specialpedagog

Linda Håkansson

Specialpedagog

Ingela Mårtensson

Specialpedagog

Ulrika Nurmik

Specialpedagog

Ann-Marie Oderstam

Logoped

Maria Sundqvist

Logoped

Annika Jertborn

Kurator

Camilla Hulling

Kurator, samordnare för kommunalt aktivitetsansvar, samordnare för samordnad individuell plan

Jannike Dufva

Kurator, Närvaroteamet

Oskar Elfström

Kurator

Sanna Nordström

Kurator

Ida Almefjord Boylan

Skolpsykolog

Linnea Fredin

Psykolog

Anne-Christine Olsson

Närvaroteamet

Sanna Nordström

Kurator


Sidansvarig/Senast uppdaterad 20 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet