Tjörn kommuns logga, till startsidan

Köpa, sälja, arrendera mark

Tjörns kommun äger mark för framtida behov, för att utveckla tätorterna på Tjörn. Det kallas markreserv.

Markreserv kan säljas, men även arrenderas ut till bland annat jordbruk och sjöbodar. Den kan även användas för tidsbegränsad verksamhet, som torgmarknader och food trucks.

Sjöbodar, hyra och arrende

Sjöbodar kan arrenderas, men är undantagna från de regler om arrende som presenteras på denna sida.

Sälja mark till Tjörns kommun

Vi är alltid intresserad av att utöka markreserven med strategisk mark. Med en markreserv kan vi styra samhällsutvecklingen både i närtid och på sikt. Även om mark i närtid inte är nära en exploatering, kan marken ändå vara till nytta i framtiden. Eftersom vi också ansvarar för att ta fram detaljplaner kan vi snabbare ta fram ny mark för verksamheter och bostäder om vi äger marken.

Köpa mark av Tjörns kommun

Vi kan ibland sälja delar av markreserven. Hur det går till beror på i vilket typ av område marken är placerad och vad det är för typ av mark.

 • Småhustomter säljs genom tomtkön.
 • Övrig mark säljs genom markanvisning. En överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som innebär att byggherren får ensamrätt att under en begränsad tid förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett markområde för byggande.
 • Vid behov kan försäljning ske av en upphandlad registrerad mäklare.
 • Försäljningar som kommunens bolag genomför, hanteras av respektive bolags styrelse.
 • Försäljning inom detaljplanerat område sker utifrån de bestämmelser som finns för området.
 • Kommunen är restriktiv med att sälja mark utanför detaljplanerat område. När det görs sker först en prövning av till vilket ändamål marken ska användas.

Utöka en fastighet med ett mindre markområde, kompletteringsmark

En fastighetsägare kan köpa kompletteringsmark till sin fastighet om det finns stöd i detaljplanen och i övrigt anses möjligt att genomföra. I så fall handlar det om att utöka fastigheten med ett mindre markområde.

Arrendera mark av Tjörns kommun

Arrende är en upplåtelse av jord mot betalning. Tjörns kommun arrenderar ut mark för olika användningsområden som till exempel odlingslotter, mark för jordbruk, byggnader på ofri grund såsom förråd/sjöbod/magasin samt annan mark- och vattenområde där någon har behov av att använda marken. Arrenden regleras i jordabalken kap 8–11.

 • För varje förfrågan om arrende görs en individuell lämplighetsbedömning.
 • Arrende avtalas mellan markägaren (kommunen) och en fysisk (privat) eller juridisk person (företag eller förening).
 • En arrendeavgift betalas för den arrenderade marken enligt beslutad taxa.
 • Arrendetiden varierar beroende på vilken typ av arrendeavtal som tecknas och vilket användningsområde som avtalet omfattar.

Eftersom arrendet avtalas mellan markägare och en person är avtalet inte knutet till fastigheten. Vid en försäljning av en byggnad på ofri grund följer därför inte arrendet med automatiskt. Arrendeavtal kan inte överlåtas till någon annan utan kommunens godkännande. Du behöver därför ansöka om överlåtelse av arrende. Undantaget är arrende med besittningsrätt.

Besittningsskydd innebär att en arrendator inte behöver lämna arrendestället utan skäl. Om jordägaren säger upp avtalet har du rätt att få förlängningsfrågan prövad av arrendenämnden. I regel har du som är arrendator rätt att förlänga avtalet även om jordägaren har sagt upp dig för avflyttning. Det gäller inte om du saknar besittningsskydd.

Typer av arrenden

På denna sida förtydligas vilka typer av arrenden som förekommer på Tjörn och hur kommunen ställer sig till de olika formerna. Hos arrendenämnden kan du fördjupa dig om de olika arrendetyperna och besittningskydd.

 • Den vanligaste arrendeformen för fysiska personer och föreningar i Tjörns kommun

När privatpersoner och föreningar arrenderar, är lägenhetsarrende den vanligaste upplåtelseformen. Det används för samtliga arrenden som omfattar byggnader på ofri grund och där man inte får bo, till exempel förråd, sjöbod och magasin samt annan mark som fysiska personer fått tillstånd att nyttja. För byggnader på ofri grund är det vanligast att arrendetiden sätts till fem år med tre års förlängning. För övriga arrenden beror tiden på arrendets omfattning.

Lägenhetsarrende medför inget besittningsskydd och vid uppsägning är arrendatorn skyldig att återställa marken och lämna arrendestället. Undantaget är om en ansökan om överlåtelse av arrende har gjorts och kommunen har medgivit överlåtelse.

 • Ett arrende för verksamheter
 • Kräver politiskt beslut för arrende längre än fem år

När verksamheter arrenderar mark tecknas ett anläggningsarrende. Det används för till exempel fiskesjöbodar, foodtrucks, kiosker, teknikmaster samt andra verksamhetsanknutna arrenden. Arrendetiden är max fem år utan politiskt beslut, men längden varierar beroende på verksamhet och ändamål. Med anläggningsarrende har du som arrendator rätt att bygga eller bevara en eller flera byggnader för din företagsverksamhet.

 • Tjörns kommun har i nuläget inga gårdsarrenden utan endast sidoarrenden.

I ett gårdsarrende ingår bostad för arrendatorn, medan sidoarrende är mark för till exempel odling eller bete. Avtalen löper på ett år i taget. Gårdsarrenden har direkt besittningsskydd, vilket innebär att avtalet inte kan sägas upp utan orsak. Övrig jordbruksmark tecknas med sidoarrende. Sidoarrende har inget direkt besittningsskydd och kan upplåtas till både fysisk och juridisk person.

 • Tjörns kommun upplåter inga nya bostadsarrenden till fysiska personer.

Som arrendator har du rätt att uppföra en bostad. Bostadsarrende används för fritidshus eller permanentbostad. Den som arrenderar måste vara en fysisk person (privatperson). Den som arrenderar marken äger sitt hus och har ett direkt besittningsskydd, vilket gör att man har rätt till förlängning av avtalet när det går ut. Tvist om arrendeavtalet kan prövas i arrendenämnden.

 • Vid enstaka tillfällen kan kommunen teckna nyttjanderättsavtal.

Nyttjanderättsavtal har i princip samma funktion som ett lägenhetsarrende, men upplåts utan ersättning. Förutom ersättningen är den stora skillnaden mellan nyttjanderättsavtal och lägenhetsarrende hur man säger upp avtalet. Nyttjanderättsavtal tecknas främst med samhällsfrämjande föreningar och när det i övrigt kan anses lämpligt. Nyttjanderättshavaren ska betala en administrativ avgift för upprättandet av avtalet.

Kontakt

Fastighetsavdelningen


Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 september 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet