Tjörn kommuns logga, till startsidan

Översiktsplan och detaljplaner

Översiktsplanen visar den långsiktiga utvecklingen för markanvändning och byggande på hela Tjörn. En detaljplan beskriver mer i detalj hur mark och vatten i olika områden ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Översiktsplan

Översiktsplanen visar den långsiktiga utvecklingen för markanvändning och byggande på hela Tjörn. Här kan du ta del av Tjörns kommuns digitala översiktsplanen samt läsa en sammanfattning av dess innehåll.

Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns kommun och Orust kommun

Tillsammans med Orust kommun har vi tagit fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för havet i båda kommunerna.

Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns kommun och Orust kommun

Detaljplan

Detaljplanen talar om vilka byggåtgärder du och andra får och inte får göra inom ett visst område. Till exempel hur höga byggnader får vara, hur byggnader får se ut och hur gator och parkmark ska placeras. Den kan också skapa skydd för byggnader och kulturmiljöer. Detaljplanen är bindande och ger byggrätt, det vill säga det som anges i detaljplanen är också det som blir en laglig rättighet att bygga. Detaljplanen gäller tills den antingen upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan.

Områden utan detaljplan

På Tjörn finns områden utan detaljplan. Efterfrågan på mark för bebyggelse är stor och för att uppnå en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur, gäller generellt ett krav på att en detaljplan ska skapas för ny bebyggelse inom kommunen. På Tjörn ska ny spridd bebyggelse på landsbygden begränsas. Viss ny bebyggelse på landsbygden är undantagna från kravet på detaljplan.

Sammanhållen bebyggelse

Sammanhållen bebyggelse är ett område utanför detaljplan där flera bebyggda fastigheter gränsar till varandra. Där finns kravet på bygglov och anmälan precis som inom detaljplan, men inga fastställda regler om utformning och placering.

Planprocessen

Från invånardialog till aktuell översiktsplan. Från planansökan till ny detaljplan. Det är ett omfattande arbete och det är vanligt att det tar flera år innan detaljplanen är klar.

Ta reda på i vilken typ av område du bor

Du kan behöva veta i vilken typ av område du bor om du planerar att bygga, ändra eller riva något på din fastighet. Vad du får göra på din fastighet beror bland annat på var du bor. Om du bor i ett område där det finns en detaljplan, krävs till exempel generellt bygglov eller en anmälan om du ska bygga eller göra ändringar. Det finns också regler för hur du får lov att elda uthomus eller i en panna för uppvärmning. Utanför detaljplanerat område finns det däremot fler undantag från dessa regler.

Kontakt

Planavdelningen


Sidansvarig/Senast uppdaterad 13 december 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet