Tjörn kommuns logga, till startsidan

Myggenäs skola

Myggenäs skola ligger i villaområdet högst upp på berget i Myggenäs. Här går drygt 170 elever från förskoleklass till och med årskurs 5. På skolan finns även en Särskild Undervisningsgrupp, SU-gruppen, med elever från hela Tjörn som behöver lite extra stöttning i skolan.

Skolan arbetar hela tiden med att förbättra kvaliteten. Det handlar till exempel om att eleverna ska uppfylla målen och vara nöjda med sin skola eller att de ska uppleva att deras miljö är trygg och säker. I detta arbete är alla delaktiga – föräldrar, elever och personal.

Skolan ska årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning som ska

  • ge en övergripande bild och bedömning av kvaliteten och måluppfyllelsen i sin verksamhet med stöd av faktauppgifter och beskrivningar
  • belysa de särskilda insatser som gjorts för att förbättra verksamheten under den tid redovisningen omfattar
  • påvisa skillnader i måluppfyllelse för att hjälpa oss i vårt arbete arbetet för en likvärdig verksamhet och utbildning för alla elever.

Det systematiska och förebyggande arbetet mot mobbning och kränkningar formuleras i det som kallas Plan mot kränkande behandling. Den syftar till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Den syftar också till att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.

I planen finns de åtgärder beskrivna som planeras att påbörjas eller genomföras under innevarande år. Planen är anpassad till den egna verksamheten och följs upp, utvärderas och revideras varje år.

Föreningen Skolrådet Myggenäs skola består av både personal på skolan och vårdnadshavare. Vi träffas 4–5 gånger per termin och bedriver olika typer av aktiviteter som berör elevernas trivsel och gemensamma utrymmen.

Kontakt

Myggenäs skola

Myggenäsvägen 20
471 60 Myggenäs

Expedition

Måndag–fredag 7.30–12

Fax: 0304-60 18 05

Fritidsavdelningar

Kaprifolen 0304-60 18 09
Sälen 0304-60 18 15
Makrillen 0304-60 18 07

Inger Fält

Rektor Myggenäs skola

Mona-Lisa Smedler

Skolsköterska

Isabella Genheden

Kurator


Sidansvarig Mia Marie Johansson/Senast uppdaterad 5 november

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet