Tjörn kommuns logga, till startsidan

Ansök om besked om ny detaljplan

Om du som exploatör eller markägare vill bygga eller ändra något som inte tillåts i detaljplanen kan du ansöka om en ny plan, där kommunen står för planarbetet och du själv står för kostnaden för arbetet. Du kan göra en planansökan om du planerar en åtgärd som innebär att en ny detaljplan behöver göras eller att en befintlig behöver ändras eller upphävas.

Processen för besked om ny detaljplan

Ansökan bedöms utifrån styrdokument som:

Bedömningen tar hänsyn till riksintressen, strandskydd, fornminnen, utbyggnad av va-nätet, klimathänsyn, risk för olyckor ( till exmpel översvämning och erosion), elektronisk kommunikation och avfallshantering.

Besked om din planansökan (planbesked)

När komplett ansökan har kommit in har du rätt att få ett besked inom fyra månader. En prioritering görs av alla inkomna ansökningar. Denna prioritering ligger till grund för vilka detaljplanearbeten som ska startas upp. Tre olika kategorier av planbesked lämnas: prio 1, prio 2 och avslag:

Ett avtal tecknas om planansökan blir godkänd

Om planansökan blir godkänd tecknas ett avtal mellan kommunen och dig som gjort ansökan. Avtalet tecknas i samband med att planarbetet startar. Kommunen önskar bara ha en person för att teckna planavtal med. I avtalet görs en tidsplan från planstart fram till dess att detaljplanen vunnit laga kraft. Det framgår också i avtalet hur fakturering ska ske till den som står för ansökan.

Vem som ska stå för kostnaden

Kommunen tar ut en avgift för:

  • ansökan om planbesked
  • planarbetet om ansökan godkänns

Mer om processen att genomföra en detaljplan

Detaljplanprocesser är ett omfattande arbete och det är vanligt att det tar flera år tills detaljplanen är klar. En detaljplan kan normalt antas 2 till 3,5 år efter påbörjat arbete.

Ansök om planbesked

För att din ansökan ska kunna hanteras krävs:

En taxa är en lista över avgifter som är antagen i kommunfullmäktige.

Taxan för ansökan om planbesked regleras genom prisbasbelopp. För 2022 är prisbasbeloppet 48 300 kronor. Det innebär att ett planbesked 2022 kostar:

För mer information om kostnader för genomförandet av detaljplanen ska du kontakta planavdelningen.

Kriterier för enkel åtgärd

Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier:

Kriterier för medelstor åtgärd

Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd.

Kriterier för stor åtgärd

Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier:

Självservice

Kontakt

Planavdelningen


Sidansvarig/Senast uppdaterad 12 mars

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet