Tjörn kommuns logga, till startsidan

Klimat och energi

Frågor om miljö och klimat är något som berör oss alla. Påverkan på miljön och de förändringar i klimatet som det leder till, är en av de största utmaningarna vi står inför. Hur vi agerar idag blir avgörande både för nuvarande och kommande generationer.

Vårt klimatarbete

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Tjörns kommun behöver både minska sin klimatpåverkan och hantera anpassning till klimatförändringarnas följder. På Tjörn förväntas klimatförändringarna leda till ökade temperaturer, ökad nederbörd och stigande havsnivåer. Enligt Länsstyrelsen är stigande havsnivåer den största utmaningen som klimatförändringarna för med sig för länets kustområde.

Tjörns kommun antog under 2022 ett klimatlöfte om att ha en koldioxidbudget. En global koldioxidbudget talar om hur mycket koldioxidutsläppen måste minska för att världen ska nå målen i Parisavtalet om att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader, ännu hellre under 1,5 grad.  I Tjörns lokala koldioxidbudget har forskare vid Tyndall centre och Uppsala universitet fördelat denna globala koldioxidbudget till kommunal nivå. Tjörns kommuns koldioxidbudget visar i vilken takt vi på Tjörn behöver minska våra utsläpp för att bidra till att Parisavtalet ska uppnås. 

Koldioxidbudget via ett webbverktyg

Via ClimateVisualizer kan du visualisera koldioxidbudgeten och ädra parametrar för att se exempelvis:

  • Kvarvarande utsläppsutrymme
  • Historiska utsläpp från år 2000
  • Effekter av att minska utsläppen så snabbt som möjligt jämfört med att vänta
  • Framtidsscenarier för olika utsläppssektorer och möjlighet att laborera med dessa
  • Vad som krävs för att budgeten ska räcka längre

Koldioxidbudget Tjörns kommun

I koldioxidbudgeten är kommunen och alla som verkar och bor i Tjörns kommun inräknade. Det betyder att arbetet för att minska utsläppen och nå målet är gemensamt för oss alla, så väl kommunen, organisationer, företag och privatpersoner.

Tjörns kommun ska ta fram och anta en klimat- och energistrategi. Den ska i stora drag peka ut vägen för hur kommunen ska minska sina koldioxidutsläpp. Till grund för strategin finns den kommunala koldioxidbudgeten.
Arbetet med att ta fram strategin pågår.

Tjörns kommun antog under 2022 ett klimatlöfte om att ta fram en plan för laddning av fordon i kommunen - en laddplan. Syftet med laddplanen är att främja hållbara resor i kommunen samt att undanröja hinder för människor att äga elbil. Laddplanen ska förtydliga prioriteringar och ansvar för genomförande av en kostnadseffektiv och ändamålsenlig utbyggnad av laddinfrastruktur.
Arbetet med att ta fram laddplanen pågår.

Kontakt

Amanda Forsman

Hållbarhetsstrateg


Sidansvarig/Senast uppdaterad 24 oktober 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet