Tjörn kommuns logga, till startsidan

Fritidshem

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid. Fritidshemmet kompletterar skolan före och efter skoltid samt under lov.

Barn som bor i kommunen eller som enligt skollagen anses bo här, erbjuds plats i våra fritidshem. Verksamheten är öppen för barn från 6 år upp till och med årskurs 6 i grundskolan. För att få plats på fritidshem behöver barnets vårdnadshavare arbeta eller studera.

I bland kan vi behöva ett intyg från arbetsgivaren eller utbildningssamordnaren för att bekräfta vårdnadshavarens arbete eller studier och hur mycket tid barnet behöver vara på fritidshemmet.

Reglerna för fritidshemmet följer skollagen och läroplanen.

Fritidshemmens öppettider är helgfria måndagar till fredagar, från klockan 06.30 till 18.30. Mindre förändringar i öppettiderna beslutas av skolans rektor.

Fritidshemmen samordnar sina verksamheter under vecka 28–31.

Fritidshemmen har fyra stängningsdagar per år. Rektorn informerar vårdnadshavarna i förväg om dessa dagar. Om vårdnadshavarna inte kan ordna barnomsorg dessa dagar kan alternativ erbjudas, men det ges ingen reducering av avgiften.

Du kan ansöka om plats i fritidshem efter att ditt barn har fått sin skolplacering. Platsen erbjuds på samma skola som ditt barn går i. Glöm inte att ansöka i god tid före det datum du önskar att platsen ska börja.

E-tjänst: Ansök om plats

Tjörns kommun tillämpar maxtaxa för fritidshem, vilket beslutats av kommunfullmäktige. Avgiften justeras årligen enligt index.

När du accepterar platsen på fritidshemmet behöver du lämna information om hushållets totala månadsinkomst före skatt. Om din inkomst förändras bör du meddela detta så snart som möjligt. Om ingen inkomstinformation lämnas kommer den högsta avgiften enligt maxtaxan att tas ut. Se tabellen nedan.

Avgiften för fritidshem betalas året runt och reduceras inte vid barnets frånvaro på grund av exempelvis lov, semester eller kortvarig sjukdom. Vid längre sjukdom kan dock en reduktion av avgiften beviljas efter särskild prövning.

För vårdnadshavare med flera barn gäller full avgift för det yngsta barnet. Avgiften för äldre syskon är lägre enligt avgiftstabellen nedan, och från det fjärde barnet tas ingen avgift ut. Det yngsta barnet räknas alltid som barn nummer 1, oavsett om det går på förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. Endast de barn i familjen som har barnomsorg räknas.

Barn

Oavsett antal timmar per vecka

Maximalt avgiftstak per månad

Barn 1

2 %

1 125 kronor

Barn 2

1 %

563 kronor

Barn 3

1 %

563 kronor

Barn 4

Ingen avgift

 

Övrig information

 • Avgift betalas under uppsägningstiden, som är två månader
 • Avgift betalas 12 månader per år
 • Eventuella inkomständringar justeras månaden efter

Om din inkomst förändras är du skyldig att lämna information om ändrade inkomstuppgifter. Lämnade uppgifter kan, vid eventuella oklarheter, kontrolleras med t.ex. arbetsgivare, skattemyndighet och försäkringskassa. Om aktuella inkomstuppgifter inte lämnas debiteras taxans högsta avgift.

Avgiftstaxan inom fritidshem utgår från hushållets samlade bruttoinkomst.

E-tjänst: Registrera inkomst

Vi gör slumpvisa kontroller på inkomstuppgifter skattemyndigheten och räknar om avgiften vid behov. Kontrollerna sker retroaktivt, i efterhand. Det innebär att om du inte angett rätt inkomst kan du bli debiterad i efterhand.

Allt som är skattepliktigt räknas som inkomst:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Föräldrapenning/sjukpenning/sjukersättning
 • Arbetslöshetsersättning/KAS/aktivitetsersättning/aktivitetsstöd
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Skattepliktiga pensionsförmåner (inte barnpension)
 • Familjebidrag (ekonomisk hjälp vid militärtjänstgöring)
 • Vård av fosterbarn (den skattepliktiga delen)
 • Vårdbidrag för barn med funktionsnedsättning (den skattepliktiga delen)
 • Arvoden, skattepliktiga naturaförmåner
 • Skattepliktig livränta
 • Inkomst beskattad i utlandet
 • Övriga inkomster

Du registrerar ditt barns tider på fritidshemmet via Edlevo. Det är samma app som du använder vid anmälan om frånvaro. Här kan du även kopiera scheman mellan syskon, registrera vilka personer som får hämta barnen och även göra tillfälliga ändringar.

Ladda ner Edlevo – Google play
Ladda ner Edlevo – App Store

Vid behov av nya tider lämnas nytt schema in senast två veckor innan ändringen ska gälla.

Uppsägningstiden är två månader. Avgift debiteras under uppsägningstiden och platsen kan användas enligt fastställt schema. Om två vårdnadshavare för ett barn har varsin placering behöver var och en säga upp sin plats.

Du säger upp platsen i appen Edlevo.

 • Vid arbetslöshet gäller inte uppsägningstiden om intyg av arbetslöshet kan uppvisas
 • Vid flytt till annan kommun kan platsen i Tjörns kommun behållas max två månader
 • Vid föräldraledighet sägs platsen upp i samband med det nya syskonets födelse

Om vårdnadshavaren inte nyttjar platsen i fritidshem under tre månader avslutas platsen. Särskilda regler gäller för barn med långvarig sjukdom

Ibland kan barn som inte har en ordinarie plats på fritidshemmet behöva en tillfällig plats om deras vårdnadshavare arbetar eller studerar, även under lov. Avgiften för en sådan tillfällig plats är 100 kronor per dag och debiteras oavsett om platsen används eller inte.

Om du är i behov av en tillfällig plats kan du kontakta ansvarig rektor.

Föräldraledig

När vårdnadshavare får graviditetspenning eller är föräldraledig för annat barn kan plats i fritidshem inte behållas. Barnet får behålla platsen i två veckor efter nya syskonets födelse, därefter avslutas platsen. Vid nytt behov av plats görs en ny ansökan via e-tjänsten.

Arbetssökande

För de vårdnadshavare som är arbetssökande finns inte rätten till fritidshem.
Vårdnadshavare som blir arbetssökande ska säga upp platsen. Uppsägningstiden på två månader gäller inte om intyg av arbetslöshet kan uppvisas.

Barn och elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling erbjuds plats i fritidshem. Regler för hur sådant stöd ska ges finns i Skollagen 14 kap. 6 §. Rektor beslutar om fritidshemsplats.

Frågor om avgift och fakturabelopp hänvisas till:
barnomsorg@tjorn.se

Frågor om fakturan är betald, om du har tappat bort fakturan eller om du behöver OCR-nummer hänvisas till:
Soltak AB (knappval 3)
010-33 13 000

Tjörns kommun använder använder Edlevo som barn- och elevadministrativt system för förskola och fritidshem.

I Edlevo kan du som är vårdnadshavare ange dina kontaktuppgifter, ditt barns vistelsetider (schema) i förskola och fritidshem och hantera frånvaroanmälan. Du når samma funktioner i app och på dator.

Edlevo finns som e-tjänst och app. Du loggar in med Bank-id eller Freja eID.

Inloggning via dator

Appen Edlevo laddar du ned från App Store och Google Play.

Ladda ner Edlevo – Google play
Ladda ner Edlevo – App Store

Kontakt

Barnomsorg

Barn- och utbildningsförvaltningen


Sidansvarig/Senast uppdaterad 20 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet