Tjörn kommuns logga, till startsidan

Upphandling och inköp

När kommunes verksamheter behöver köpa, hyra eller på annat sätt skaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genomför vi upphandlingar eller inköp.

Lämna anbud

Hela anbudsprocessen är elektronisk och sköts i programmet Visma TendSign. Det är kostnadsfritt att lämna anbud. Du får aktuella annonser och upphandlingsdokument när du registrerar dig i Visma TendSign-systemet.

Notera att det är ditt ansvar som anbudsgivare att hålla dig uppdaterad om aktuell information för respek­tive upphandling.

Intresseanmälan för leverans av livsmedel till Tjörns kommuns måltidsverksamheter

Är du en mindre producent och/eller leverantör av livsmedel i form av exempelvis grönsaker, kött, frukt eller bär som du vill erbjuda oss att servera i förskola, skola eller äldreboende?

De kommunala måltidsverksamheterna på Tjörn har behov av livsmedel till kommunens olika verksamheter och inbjuder dig att komma in med en intresseanmälan för mindre leveranser.

För att kunna leverera och sälja till kommunen måste ett avtal tecknas med kommunen innan leverans sker.

Aktuella upphandlingar

Tjörns kommuns annonserade upphandlingar hittar du på flera ställen:

Mer information om offentlig upphandling

Vanliga frågor och svar om upphandling

Tjörns kommun och andra offentliga myndigheter är skyldiga att följa LOU – Lagen om offentlig upphandling.

Tjörns kommun har som ambition att underlätta för lokala leverantörer, där så är möjligt. Kommunen försöker utforma upphandlingsdokumenten på ett sätt som gör att små och medelstora leverantörer kan lämna anbud.

Kommunen ser även gärna att leverantörer i närområdet går samman och lämnar anbud tillsammans. Det är ofta svårt för en enskild firma att klara av att leverera alla efterfrågade varor och tjänster, men tillsammans kan man skapa attraktiva anbud.

Enligt LOU gäller principerna om likabehandling och icke-diskriminering. Det innebär att en leverantör inte får behandlas annorlunda på grund av var leverantören är etablerad. Till exempel är krav på korta transportavstånd, att produkten ska vara lokalproducerad eller närodlad, inte tillåtna enligt LOU eftersom dessa krav är diskriminerande.

Ja, det är möjligt enlig Lagen om Offentlig upphandling (LOU) kapitel 13, paragraferna 1–3:

1§:
Omständigheter som ska medföra uteslutning av leverantör, det vill säga om leverantören är dömd för brott som innefattar till exempel bestickning, bedrägeri, penningtvätt, organiserad brottslighet.

2§:
Omständigheter som ska medföra uteslutning av leverantör till exempel om leverantören inte betalat skatter eller sociala försäkringsavgifter.

3§:
Omständigheter som får medföra uteslutning av leverantör, till exempel om leverantören är i konkurs eller likvidation, gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen, inte betalat in socialförsäkringsavgifter eller skatt.

Tjörns kommuns aktuella avtal är samlade i avtalsdatabasen Visma Proceedo.

Om inget upphandlat ramavtal/avtal finns kan en direktupphandling genomföras om det totala upphandlingsvärdet understiger direktupphandlingsgränsen.

En direktupphandling behöver till skillnad från andra upphandlingsformer inte annonseras. Beslut om val av leverantör i direktupphandling ska dokumenteras och beslutet kan meddelas via mail. Avtal tecknas sedan med vald leverantör.

För att ta del av avtalen använd inloggningsuppgifterna:

En överprövning lämnas till förvaltnings­rätten i det område där upphandlingen genomförts. Överprövande av en upphandling ska ske inom tidsfristen för avtalsspärr, det vill säga inom tio dagar från dagen för tilldelnings­beslutet.

Offentliga handlingar kan du beställa genom att skicka e-post till upphandlingsenheten.

Alla som lämnat anbud har möjlighet att begära att en upphandling överprövas eller kräva skadestånd.

Hos förvaltningsrätten kan leverantören begära att upphandlaren vidtar rättelse eller att hela upphandlingen görs om. Rätten att begära överprövning omfattar alla offentliga upphandlingar såväl under som över tröskelvärdena.

För att vara berättigad att ansöka om överprövning måste leverantören antingen ha lidit skada eller så kan leverantören komma att lida skada på grund av att reglerna inte följts. Dessutom måste upphandlingen fortfarande pågå, det vill säga. den får inte hunnit avslutas.
Därför anses en upphandling inte som avslutad förrän minst tio dagar gått sedan upphandlaren informerat anbudsgivarna om vem som tilldelats affären. Detta gäller även om upphandlaren dessförinnan har skrivit kontrakt med en leverantör.

För att använda skattemedlen på ett ansvarsfullt sätt, och främja konkurrensen på marknaden, ska Tjörns kommun följa reglerna för offentlig upphandling vid sina inköp. Utöver att följa Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, har Tjörns kommun en upphandlingspolicy som innehåller principer för hur inköpen ska hanteras.

Kontakt

Upphandlingsenheten


Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 september 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet