Tjörn kommuns logga, till startsidan

Anslagstavlan

På Tjörns kommuns officiella anslagstavla sitter de handlingar som kommunen enligt lag är skyldig att göra tillgängliga genom att publicera dem på en digital anslagstavla på webbplatsen. Det vanligaste är justering av protokoll från kommunens olika nämnder.

Digital anslagstavla

Här meddelas när protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder är justerade samt kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas.

Kungörelse

Tjörns kommunfullmäktige sammanträder 2024-04-18 kl. 18.30 i kommunhuset i Skärhamn.


Sammanträdesdatum

2024-03-21

Organ

Kommunfullmäktige

Paragrafer

40 - 45

Anslaget sätts upp

2024-03-26

Anslaget tas ner

2024-04-17

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Gunnel Rydberg


Sammanträdesdatum

2024-04-04

Organ

Kommunstyrelsen

Paragrafer

62 - 83

Anslaget sätts upp

2024-04-10

Anslaget tas ner

2024-05-02

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Gunnel Rydberg


Sammanträdesdatum

2024-03-21

Organ

Kommunstyrelsen

Paragrafer

60-61

Anslaget sätts upp

2024-03-21

Anslaget tas ner

2024-04-12

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Gunnel Rydberg


Sammanträdesdatum

2024-03-21

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Paragrafer

53 - 75

Anslaget sätts upp

2024-03-26

Anslaget tas ner

2024-04-17

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Gunnel Rydberg


Sammanträdesdatum

2024-03-21

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Paragrafer

52

Anslaget sätts upp

2024-03-21

Anslaget tas ner

2024-04-12

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Gunnel Rydberg


Sammanträdesdatum

2024-03-14

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Paragrafer

47 - 51

Anslaget sätts upp

2024-03-18

Anslaget tas ner

2024-04-09

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Gunnel Rydberg


Sammanträdesdatum

2024-02-26

Organ

Socialnämnden

Paragrafer

25-43

Anslaget sätts upp

2024-02-29

Anslaget tas ner

2024-03-25

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Anna Ivarsson

Protokoll

Sammanträdesdatum

2024-02-26

Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Paragrafer

19-35

Anslaget sätts upp

2024-02-28

Anslaget tas ner

2024-03-19

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Anna Ivarsson


Sammanträdesdatum

2024-03-18

Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Paragrafer

36-61

Anslaget sätts upp

2024-03-18

Anslaget tas ner

2024-04-08

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Anna Ivarsson


Sammanträdesdatum

2024-03-20

Organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Paragrafer

42-63

Anslaget sätts upp

2024-03-26

Anslaget tas ner

2024-04-17

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Anna Hedlin


Sammanträdesdatum

2024-02-14

Organ

Samhällsbyggnadsnämndens VA-utskott

Paragrafer

1-3

Anslaget sätts upp

2024-02-19

Anslaget tas ner

2024-03-11

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Torbjörn Hall


Sammanträdesdatum

2024-03-14

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Paragrafer

25-40

Anslaget sätts upp

2024-03-18

Anslaget tas ner

2024-04-08

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Hanna Lilja


Sammanträdesdatum

2023-11-22

Organ

Valnämnden

Paragrafer

1 - 6

Anslaget sätts upp

2023-11-24

Anslaget tas ner

2023-12-18

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Johan Nilsson


Sammanträdesdatum

2024-01-31

Organ

Överförmyndarnämnden

Paragrafer

1-12

Anslaget sätts upp

2024-02-01

Anslaget tas ner

2024-02-23

Protokollets förvaring

Överförmyndarenheten


Sammanträdesdatum

2024-04-08

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Paragrafer

29-38

Anslaget sätts upp

2024-04-11

Anslaget tas ner

2024-05-02

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Britta Leander


Sammanträdesdatum

2024-03-22

Organ

Samordningsförbundet Älv & Kust

Anslaget sätts upp

2024-04-10

Anslaget tas ner

2024-05-01

Ett förslag till ny detaljplan för Hövik 5:1 har tagits fram och ställs nu ut på samråd. Under perioden 13 december 2023 till 24 januari 2024 finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Samrådsmöte äger rum i Häggvallskolans matsal i Höviksnäs den 11 januari 2024 kl. 18-20.

För information om hur du lämnar synpunkter på förslaget, se Information om samråd. Pdf, 453 kB.

Planförslaget finns utställ i kundcenter på kommunhuset i Skärhamn under samrådsperioden. Samtliga handlingar finns tillgängliga på Tjörns kommuns hemsida:

Pågående detaljplaner och områdesbestämmelser

Inför antagande
Efter att förslag till detaljplan för del av Svanvik 1:26 m.fl. varit föremål för granskning planeras nu för beslut om antagande av planen. Detaljplanen var utställd på granskning under perioden 4 oktober 2023 till 25 oktober 2023. Detaljplanen avses behandlas för antagande av Kommunfullmäktige 16 maj 2024.

Sammanställning av inkomna synpunkter
Under granskningen sändes granskningshandlingar till berörda kommunala och statliga myndigheter och organ samt till berörda sakägare. Förslaget var även tillgängligt för påseende under granskningstiden i kommunhuset i Skärhamn, på kommunens anslagstavla samt på kommunens hemsida.

Under granskningen har det varit möjligt att lämna synpunkter på detaljplaneförslaget. De skriftliga synpunkter som inkommit under granskningen finns redovisade i ett granskningsutlåtande, tillsammans med kommunens svar.
Granskningsutlåtandet och samtliga planhandlingar finns tillgängliga under pågående detaljplaner och områdesbestämmelser.

Detaljplanen i korthet
Planområdet är beläget längs kommunens huvudstråk invid väg 169. Detaljplaneområdet består av två separata delområden med en total areal på cirka 3,5 hektar. Planområdet gränsar till befintligt verksamhetsområde i Svanvik.


Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av befintligt verksamhetsområde i Svanvik för småskalig och icke-störande verksamhet. Därutöver planläggs naturmark för att värna höga naturvärden inom området, inom dessa ryms även tekniska anläggningar för dagvattenhantering.

Om anslagstavlan

Anslagstavla kallas en bestämd yta som avses för att sprida information. Enligt kommunallagen måste alla kommuner ha en officiell digital anslagstavla. På anslagstavlan meddelas när protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnd är justerade. Tidpunkten då protokollet publiceras på den digitala anslagstavlan styr tiden för överklagande. Därför har anslagstavlan en viktig rättslig betydelse.

Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

En kungörelse är ett meddelande som ofta ska leda till förändring av något slag eller är så pass viktig information att man vill att allmänheten ska få reda på det.

Det betyder att protokollet är justerat och att det finns möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och bearbetats utifrån den information som kommit fram ska planförslaget vara tillgängligt för granskning innan det kan antas. Inför granskningen ska kommunen sätta upp en underrättelse på kommunens anslagstavla.

Besluten i protokollet är överklagbara enligt kommunallagen i tre veckor från det datum de de publicerats på den digitala anslagstavlan. Om du vill överklaga ett beslut, kontakta sekreteraren för den nämnd som fattat beslutet. Kontaktuppgifter till nämndsekreterare finns i nedanstående länk.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 22 juli 2020

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet