Tjörn kommuns logga, till startsidan

Anslagstavlan

På Tjörns kommuns officiella anslagstavla sitter de handlingar som kommunen enligt lag är skyldig att göra tillgängliga genom att publicera dem på en digital anslagstavla på webbplatsen. Det vanligaste är justering av protokoll från kommunens olika nämnder.

Digital anslagstavla

Här meddelas när protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder är justerade samt kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas.

Sammanträdesdatum

2023-11-16

Organ

Kommunfullmäktige

Paragrafer

166 - 197

Anslaget sätts upp

2023-11-21

Anslaget tas ner

2023-12-13

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Gunnel Rydberg


Sammanträdesdatum

2023-11-30

Organ

Kommunstyrelsen

Paragrafer

205-228

Anslaget sätts upp

2023-12-05

Anslaget tas ner

2023-12-27

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Gunnel Rydberg


Sammanträdesdatum

2023-11-16

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Paragrafer

181 - 206

Anslaget sätts upp

2023-11-21

Anslaget tas ner

2023-12-13

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Gunnel Rydberg


Sammanträdesdatum

2023-11-28

Organ

Socialnämnden

Paragrafer

200-219

Anslaget sätts upp

2023-12-04

Anslaget tas ner

2023-12-27

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Anna Ivarsson

Protokoll

Sammanträdesdatum

2023-11-28

Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Paragrafer

187-202

Anslaget sätts upp

2023-11-29

Anslaget tas ner

2023-12-22

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Anna Ivarsson


Sammanträdesdatum

2023-11-22

Organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Paragrafer

251-252 (omedelbar justering)

Anslaget sätts upp

2023-11-23

Anslaget tas ner

2023-12-14

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Torbjörn Hall


Sammanträdesdatum

2023-11-22

Organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Paragrafer

253-271

Anslaget sätts upp

2023-11-30

Anslaget tas ner

2023-12-21

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Torbjörn Hall


Sammanträdesdatum

2023-11-23

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Paragrafer

90-101

Anslaget sätts upp

2023-11-24

Anslaget tas ner

2023-12-15

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Hanna Lilja


Sammanträdesdatum

2023-11-22

Organ

Valnämnden

Paragrafer

1 - 6

Anslaget sätts upp

2023-11-24

Anslaget tas ner

2023-12-18

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Johan Nilsson


Sammanträdesdatum

2023-06-14

Organ

Överförmyndarnämnden

Paragrafer

32-44

Anslaget sätts upp

2023-06-15

Anslaget tas ner

2023-07-06

Protokollets förvaring

Överförmyndarenheten


Sammanträdesdatum

2023-11-06

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Paragrafer

94-103

Anslaget sätts upp

2023-11-07

Anslaget tas ner

2023-11-28

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Britta Leander


Underrättelse om granskning Hövik 3.23 m.fl., Gamla Höviksnäs, Tjörns kommun

Ett förslag till ny detaljplan för Hövik 3:23 m.fl. har tagits fram och ställs nu ut på granskning. Under perioden 22 november 2023 till 22 december 2023 finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

För information om hur du lämnar synpunkter på förslaget, se underrättelse om granskning:

Underrättelse om granskning Hövik 3.23 m.fl. Pdf, 319 kB.

Planförslaget finns utställt i Kundcenter på kommunhuset i Skärhamn under granskningsperioden, och samtliga utredningar finns tillgängliga att läsa på Tjörns kommuns hemsida:

Pågående detaljplaner och områdesbestämmelser

Antagande av FÖP Hav Tjörn Orust - Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orusts kommuner

Kommunfullmäktige har den 16 november 2023, § 188, antagit rubricerad plan. Planhandlingar återfinns i kommunhuset i Skärhamn och på webbplatsen.
Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns kommun och Orust kommun

Beslutet kan överklagas fram till den 12 december 2023.
För information om hur man överklagar

För övriga frågor kontakta ansvarig handläggare Karin Löfgren

Beslut Kommunfullmäktige 2023-11-16, § 188 Pdf, 116 kB.

Planändring för Springholmen, del av Aröd 1:241 m.fl., Tjörns kommun

Samhällsbyggnadsnämnden har den 25 oktober 2023, § 237, antagit rubricerad planändring. Planhandlingar återfinns på kommunens hemsida.

För information om hur man överklagar vänligen se besvärshänvisning.

För övriga frågor kontakta ansvarig handläggare Julia Wilzén.

Beslut Samhällsbyggnadsnämnden 2023-10-25, § 237 Pdf, 102 kB.
Information om antagande Pdf, 142 kB.
Besvärshänvisning Pdf, 142 kB.

Förvaltningsrätten har i dom den 5 oktober 2023 i mål nr 10104-23 upphävt Tjörns kommuns beslut den 30 maj 2023, dnr 2023/00258 om att avslå ansökan om skolskjuts för eleven mellan folkbokföringsadressen och skola utanför kommungränsen.

Domen i mål nr 10104-23, med anvisningar om hur man överklagar, finns tillgänglig hos Förvaltningsrätten i Göteborg, Sten Sturegatan 14, Göteborg, och hos Tjörns kommun under tiden den 5 oktober - 9 november 2023.

Förvaltningsrättens dom kan överklagas hos Kammarrätten i Göteborg. Överklagandet ska skickas eller lämnas in till Förvaltningsrätten i Göteborg, Box 53197, 400 15 Göteborg. För att Kammarrätten ska pröva överklagandet krävs prövningstillstånd.

Överklagandet ska ha inkommit till förvaltningsrätten senast den 9 november 2023.

Vid frågor kontakta Barn- och utbildningsförvaltningen
barn.utbildning@tjorn.se senast den 9 november 2023.

Sammanträdesdatum

2023-10-20

Organ

Samordningsförbundet Älv & Kust

Anslaget sätts upp

2023-11-17

Anslaget tas ner

2023-12-08

Om anslagstavlan

Anslagstavla kallas en bestämd yta som avses för att sprida information. Enligt kommunallagen måste alla kommuner ha en officiell digital anslagstavla. På anslagstavlan meddelas när protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnd är justerade. Tidpunkten då protokollet publiceras på den digitala anslagstavlan styr tiden för överklagande. Därför har anslagstavlan en viktig rättslig betydelse.

Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

En kungörelse är ett meddelande som ofta ska leda till förändring av något slag eller är så pass viktig information att man vill att allmänheten ska få reda på det.

Det betyder att protokollet är justerat och att det finns möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och bearbetats utifrån den information som kommit fram ska planförslaget vara tillgängligt för granskning innan det kan antas. Inför granskningen ska kommunen sätta upp en underrättelse på kommunens anslagstavla.

Besluten i protokollet är överklagbara enligt kommunallagen i tre veckor från det datum de de publicerats på den digitala anslagstavlan. Om du vill överklaga ett beslut, kontakta sekreteraren för den nämnd som fattat beslutet. Kontaktuppgifter till nämndsekreterare finns i nedanstående länk.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 22 juli 2020

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet