Tjörn kommuns logga, till startsidan

Anslagstavlan

På Tjörns kommuns officiella anslagstavla sitter de handlingar som kommunen enligt lag är skyldig att göra tillgängliga genom att publicera dem på en digital anslagstavla på webbplatsen. Det vanligaste är justering av protokoll från kommunens olika nämnder.

Digital anslagstavla

Här meddelas när protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder är justerade samt kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas.

Sammanträdesdatum

2024-06-13

Organ

Kommunfullmäktige

Paragrafer

72 - 87

Anslaget sätts upp

2024-06-19

Anslaget tas ner

2024-07-11

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Gunnel Rydberg


Sammanträdesdatum

2024-05-30

Organ

Kommunstyrelsen

Paragrafer

101-128

Anslaget sätts upp

2024-06-04

Anslaget tas ner

2024-06-26

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Gunnel Rydberg


Sammanträdesdatum

2024-05-30

Organ

Kommunstyrelsen

Paragrafer

100, 129

Anslaget sätts upp

2024-05-31

Anslaget tas ner

2024-06-22

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Gunnel Rydberg


Sammanträdesdatum

2024-05-27

Organ

Socialnämnden

Paragrafer

72-90

Anslaget sätts upp

2024-05-30

Anslaget tas ner

2024-06-24

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Anna Ivarsson

Protokoll

Sammanträdesdatum

2024-06-17

Organ

Socialnämnden

Paragrafer

102, 104

Anslaget sätts upp

2024-06-18

Anslaget tas ner

2024-07-12

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Anna Ivarsson

Protokoll

Sammanträdesdatum

2024-06-17

Organ

Socialnämnden

Paragrafer

91-111

Anslaget sätts upp

2024-06-19

Anslaget tas ner

2024-07-12

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Anna Ivarsson

Protokoll

Sammanträdesdatum

2024-06-17

Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Paragrafer

91-112

Anslaget sätts upp

2024-06-18

Anslaget tas ner

2024-07-12

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Anna Ivarsson


Sammanträdesdatum

2024-07-08

Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Paragrafer

113-131

Anslaget sätts upp

2024-07-08

Anslaget tas ner

2024-08-02

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Anna Ivarsson


Sammanträdesdatum

2024-06-19

Organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Paragrafer

123-144

Anslaget sätts upp

2024-06-25

Anslaget tas ner

2024-07-16

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Anna Hedlin

Sammanträdesdatum

Organ

Samhällsbyggnadsnämndens VA-utskott

Paragrafer

Anslaget sätts upp

Anslaget tas ner

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Torbjörn Hall


Sammanträdesdatum

2024-06-18

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Paragrafer

66-75

Anslaget sätts upp

2024-06-20

Anslaget tas ner

2024-07-11

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Gunnel Rydberg


Sammanträdesdatum

2024-05-15

Organ

Överförmyndarnämnden

Paragrafer

13-29

Anslaget sätts upp

2024-05-17

Anslaget tas ner

2024-06-07

Protokollets förvaring

Överförmyndarenheten


Sammanträdesdatum

2024-06-17

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Paragrafer

56-68

Anslaget sätts upp

2024-06-18

Anslaget tas ner

2024-07-09

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Britta Leander


Sammanträdesdatum

2024-05-24

Organ

Samordningsförbundet Älv & Kust

Anslaget sätts upp

2024-06-10

Anslaget tas ner

2024-07-02

Kommunfullmäktige i Tjörns kommun beslutade den 16 maj 2024 § 67 Pdf, 1 MB. att anta detaljplan för del av Svanvik 1:26 m.fl. Justeringen av aktuellt protokoll finns tillgängligt på kommunens anslagstavla och tillkännagavs torsdag den 23 maj 2024.

Antagandehandlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida under pågående detaljplaner och områdesbestämmelser.

Kan jag överklaga beslutet?

Beslutet om att anta detaljplanen kan överklagas av den som beslutet angår, om det går denne emot. Detta kan dock endast göras av den som under samråd och/eller granskning skriftligen framfört sina synpunkter och som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om detaljplaneförslaget har ändrats efter granskningen så kan beslutet överklagas även av den som inte tidigare lämnat in skriftliga synpunkter, detta gäller endast för de som ändringen angår och går emot.

Hur överklagar jag?

Överklagandet ska ställas till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt men ska skriftligen skickas eller lämnas till:

Tjörns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 471 80 Skärhamn.

Om överklagandet inkommit i rätt tid överlämnar Tjörns kommun överklagandet och tillhörande handlingar till Mark- och miljödomstolen.

Den som överklagar ska i skrivelsen ange vilket beslut som överklagas och varför beslutet anses felaktigt. Skrivelsen ska vara undertecknad med namnförtydligande och uppgifter om postadress och telefonnummer. Se vidare nedan.

När ska överklagandet senast ha inkommit?

För att överklagandet ska prövas måste skrivelsen ha inkommit senast torsdag den 13 juni 2024.

Vad ska överklagandet innehålla?

  • Vem som överklagar (namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress). Om ombud anlitas ska fullmakt från ombudet bifogas överklagandet tillsammans med kontaktuppgifter till ombudet.
  • Vilket beslut som överklagas, beslutets diarienummer och datum för beslutet.
  • Varför klaganden vill att beslutet ska ändras och vilken ändring som önskas
  • De bevis som klaganden vill åberopa och vad denne vill styrka med varje bevis.
  • Klagandens eller ombudets underteckning och namnförtydligande.
  • Handlingar av betydelse för överklagandet ska bifogas överklagandet.

Detaljplan för Norra Koholmen – Koholmen 1:200, 1:208, 1:1 mfl, i Tjörns kommun

Ett förslag till ny detaljplan för Norra Koholmen har tagits fram och ställs nu ut på granskning. Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2024-05-22 beslutat om granskning enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen. Under perioden 5 juni 2024 till 23 augusti 2024 finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Om detaljplanen

Planområdet ligger på Koholmen.

Detaljplanen för Norra Koholmen – Koholmen 1:200, 1:208, 1:1 mfl syftar till att möjliggöra en utveckling av norra Koholmen. Detaljplanen ska säkerställa skydd av kulturmiljö, ändra markanvändning och möjliggöra för bostadsändamål samt centrumutveckling. Utvecklingen prövas utifrån dagens förutsättningar, och ämnar möjliggöra en hållbar utveckling av samhället både utifrån innehåll och utformning.

Detaljplanen har bedömts kunna medföra betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har därför tagits fram. Detaljplanen överensstämmer med kommunens översiktsplan.

Detaljplanen handläggs med normalt förfarande.

Ta del av förslaget

Planförslaget finns utställt under perioden 5 juni 2024 till 23 augusti 2024 i Tjörns kundcenter i kommunhuset i Skärhamn. Informationsmöte kommer hållas i församlingshemmet vid Klädesholmens kyrka tisdag 18:e juni kl 18:00.

Planförslaget med samtliga utredningar finns även tillgängliga här

Lämna synpunkter

Synpunkter på planförslaget ska ha inkommit skriftligen till Tjörns kommun senast 23 augusti 2024.

Synpunkter som är försedda med både namn och adress räknas som formella yttranden till planen. Vi behöver ditt namn och adress bland annat för att kunna avgöra om du är sakägare i lagens mening och därmed har rätt att överklaga planen i ett senare skede. Om du inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningen av planförslaget kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Efter avslutad granskning kommer inkomna synpunkter att sammanställas varefter Samhällsbyggnadsnämnden kommer att ta ställning till det fortsatta planeringsarbetet.

Synpunkter kan antingen skickas till samhallsbyggnad@tjorn.se alternativt postas till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen, 471 80 Skärhamn

Märk yttrandet med ärendenummer 2013/42.

Upplysningar lämnas av Jimmie Forsman 0304-601279, jimmie.forsman@tjorn.se.

Detaljplan för Södra Koholmen – Koholmen 1:135, 1:183, 1:52 mfl, i Tjörns kommun

Ett förslag till ny detaljplan för Södra Koholmen har tagits fram och ställs nu ut på granskning. Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2024-05-22 beslutat om granskning enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen.

Under perioden 5 juni 2024 till 23 augusti 2024 finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Om detaljplanen

Planområdet ligger på Koholmen.

Detaljplanen för Södra Koholmen – Koholmen 1:135, 1:183, 1:52 mfl syftar till att möjliggöra en utveckling av södra Koholmen. Detaljplanen ska säkerställa skydd av kulturmiljö, ändra markanvändning och möjliggöra för bostadsändamål samt centrumutveckling. Utvecklingen prövas utifrån dagens förutsättningar, och ämnar möjliggöra en hållbar utveckling av samhället både utifrån innehåll och utformning.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Detaljplanen överensstämmer med kommunens översiktsplan.

Detaljplanen handläggs med normalt förfarande.

Ta del av förslaget

Planförslaget finns utställt under perioden 5 juni 2024 till 23 augusti 2024 i Tjörns kundcenter i kommunhuset i Skärhamn. Informationsmöte kommer hållas i församlingshemmet vid Klädesholmens kyrka tisdag 18:e juni kl 18:00.

Planförslaget med samtliga utredningar finns även tillgängliga här

Lämna synpunkter

Synpunkter på planförslaget ska ha inkommit skriftligen till Tjörns kommun senast 23 augusti 2024. Synpunkter som är försedda med både namn och adress räknas som formella yttranden till planen. Vi behöver ditt namn och adress bland annat för att kunna avgöra om du är sakägare i lagens mening och därmed har rätt att överklaga planen i ett senare skede. Om du inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningen av planförslaget kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Efter avslutad granskning kommer inkomna synpunkter att sammanställas varefter Samhällsbyggnadsnämnden kommer att ta ställning till det fortsatta planeringsarbetet.

Synpunkter kan antingen skickas till samhallsbyggnad@tjorn.se alternativt postas till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen, 471 80 Skärhamn

Märk yttrandet med ärendenummer 2013/43.

Upplysningar lämnas av Jimmie Forsman, 0304-601279, jimmie.forsman@tjorn.se.

Slutlig rösträkning av valet till Europaparlamentet kommer att påbörjas måndagen den 10 juni 2024 klockan 08.15 och beräknas vara avslutad senast den 14 juni 2024. Sammanräkningen sker i länsstyrelsens lokaler på Ekelundsgatan 1 i Göteborg.

Om anslagstavlan

Anslagstavla kallas en bestämd yta som avses för att sprida information. Enligt kommunallagen måste alla kommuner ha en officiell digital anslagstavla. På anslagstavlan meddelas när protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnd är justerade. Tidpunkten då protokollet publiceras på den digitala anslagstavlan styr tiden för överklagande. Därför har anslagstavlan en viktig rättslig betydelse.

Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

En kungörelse är ett meddelande som ofta ska leda till förändring av något slag eller är så pass viktig information att man vill att allmänheten ska få reda på det.

Det betyder att protokollet är justerat och att det finns möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och bearbetats utifrån den information som kommit fram ska planförslaget vara tillgängligt för granskning innan det kan antas. Inför granskningen ska kommunen sätta upp en underrättelse på kommunens anslagstavla.

Besluten i protokollet är överklagbara enligt kommunallagen i tre veckor från det datum de de publicerats på den digitala anslagstavlan. Om du vill överklaga ett beslut, kontakta sekreteraren för den nämnd som fattat beslutet. Kontaktuppgifter till nämndsekreterare finns i nedanstående länk.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 22 juli 2020

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet