Tjörn kommuns logga, till startsidan

Hur går det till att fatta beslut?

När du varit med och röstat fram dina politiker – vad händer då? Hur fattar våra folkvalda beslut på Tjörn? Kan du som är Tjörnbo (men inte politiker) väcka en fråga?

När något ska beslutas brukar det kallas för ett ärende. Ett ärende kan vara allt från bygglovet du ansökt om till budgeten för hela kommunen. Enklare ärenden går ofta fortare att besluta om medan en del ärenden kan ta lång tid. Det beror på att det är viktigt att demokrati får ta tid. Man ska ta hänsyn till olika viljor och väga olika intressen mot varandra. Om ärenden blir överklagade till högre instans tar det sin tid där också.

Hur blir det ett ärende?

Vissa stora ärenden som ska beslutas om återkommer varje år, som budgeten. Andra stora ärenden är till exempel detaljplaner, taxor eller hur framtidens skola på Tjörn ska se ut. Alla ärenden börjar någonstans, för att det finns ett behov av något slag. Initiativet kan till exempel komma från de olika nämnderna, från enskilda politiker eller från tjänstepersoner. Det kan också komma från en myndighet, till exempel efter en lagändring. Du som enskild person kanske har väckt en fråga som en politiker tycker är viktig att driva.

Ärendet registreras

Ärendet registreras och får ett diarienummer och resan mot ett beslut kan börja. Vill du se vilka ärenden som kommit in kan du söka direkt här på webbplatsen.

Tjänstepersoner i kommunen tar fram underlag

Det kallas för beredning, när ett underlag för beslut tas fram. Om det gäller till exempel beslut om en ny detaljplan, är det planarkitekter som tar fram handlingarna. Det kan gälla allt från att ha invånardialog med boende i området, att beställa en geoteknisk undersökning till att göra ritningarna enligt de bestämmelser som finns i plan- och bygglagen.

Politiker fattar beslut

När politikerna tagit del av underlaget, är det dags att fatta beslut. I exemplet ovan behöver förmodligen detaljplanen beslutas först i facknämnden för samhällsbyggnad och ibland för vidare beslut kommunfullmäktige. Tjörns kommun har kommunfullmäktige, kommunstyrelse och olika facknämnder.

Får tjänstepersoner fatta beslut?

Ja, ibland. Politikerna kan ge uppdrag till tjänstepersoner att fatta beslut i en viss typ av frågor, främst rutinärenden.

Varför tar det så lång tid ibland innan ett beslut fattas?

Ibland behöver ett underlag kompletteras eller utredas ytterligare efter att det tagits upp i en facknämnd. Det finns också något som heter återremiss och innebär att det räcker att minst en tredjedel av ledamöterna begär att ärendet kompletteras, om de kan motivera varför.

När det gäller detaljplaner kan också länsstyrelsen ha synpunkter och sätta stopp för ett beslut eller kräva ytterligare utredningar. På Tjörn har till exempel beslut stoppats på grund av reglerna för strandskydd. Om ett planerat område ligger på historisk mark, har planarbetet ibland fått ta en paus medan det görs arkeologiska utgrävningar.

Ett beslut kan också överklagas till högre instans, till exempel mark- och miljödomstolen eller i nästa steg mark- och miljööverdomstolen.

Överklaga beslut

Du som är folkbokförd i Tjörns kommun kan överklaga beslut. Det finns två möjligheter – om du tycker att det fattats ett olagligt beslut eller om du tycker beslutet är felaktigt.

Beslutet är taget – vad händer då?

När beslutet är taget och protokollet från sammanträdet har justerats, finns det på kommunens digitala anslagstavla. Nu har kommuninvånarna tre veckor på sig att överklaga (se ovan). När de tre veckorna gått har beslutet vunnit ”laga kraft”.

Nu kan beslutet verkställas, eller som det heter ”expedieras”. I fallet med detaljplanen kan alltså tomtägarna eller exploatören ansöka om bygglov.

Arkivering

Det ska vara lätt att hitta gamla ärenden. Därför arkiveras alla slutbehandlade ärenden i ett särskilt arkiv.

Några exempel på hur ärenden kommer till

Ett skriftligt förslag från en politiker i kommunfullmäktige kallas motion. Motionen lämnas till kommunstyrelsen, som ser till att ärendet först behandlas i en nämnd innan det kommer tillbaka till kommunfullmäktige för att beslutas där.

Stora frågor avgörs i kommunfullmäktige (kommunens ”riksdag”) – budgeten är ett exempel. Kommunala beslut kan också fattas av kommunstyrelsen (kommunens ”regering”), en nämnd (till samhällsbyggnadsnämnden), förtroendevalda eller en tjänsteperson. Vem eller vilka som beslutar i Tjörns kommun beror på frågan eller ärendet.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 11 juli 2022

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet