Tjörn kommuns logga, till startsidan

Avgifter för omsorg och hjälp

Kommunen tar ut en avgift för den omsorg och service som du får. Här är en sammanställning av avgifter och kostnader för vård och omsorg. Beloppen gäller för år 2021.

Lunchservering för boende i matsalen på Kvarnbacken:

Om du vill ha matleverans hem till dig ska du ansöka om detta hos biståndsenheten. Det kostar 56 kronor per portion.

Biståndsenheten

Avgiftshandläggare

0304-60 12 23

Telefontid helgfri vardag 8-9.30 samt 13.00-15.00.

Adress

Sundsbyvägen 1a
471 94 Kållekärr

Hemtjänstinsatserna kan exempelvis vara

  • omsorg
  • social samvaro
  • tillsyn
  • måltider
  • dusch
  • ledsagning och promenader
  • avlösning i hemmet
  • städ
  • tvätt
  • inköp.

Hur mycket hemtjänsten kostar beror på hur många gånger per månad som du har hjälp. Kostnaderna ökar med antalet hjälpinsatser.

Trygghetstelefonen debiteras utöver hemtjänstinsatser inom vårdnivå 1-4. Debiteras man maxtaxa för sina hjälpinsatser ingår trygghetstelefonen i maxtaxan på 2138:-.

Kostnader för hemtjänst

Kostnader för hemtjänst

Antal insatser per månad

Maxkostnad per månad, kronor

1

515

2–5

872

6–9

1 230

10–14

1 586

15 eller fler

2 138

Avgiften för enbart trygghetslarm är 200 kronor per månad.

Avgifterna är uppdelade i fyra delar:

Som mest är avgiften för måltider på särskilt boende, äldreboende och demensboende 3 082 kronor per månad. För omvårdnad är avgiften 2 125 kronor per månad oavsett omfattning.

I särskilda boenden med helinackordering debiteras en generell kostnadsersättning med 100 kronor per månad för diverse förbrukningsartiklar. För möbler, husgeråd med mera debiteras 75 kronor per månad. Totalt blir det 175 kronor per månad.

Avgiften för resursplats (korttidsboende) är som mest 173 kronor per dygn, varav 102 kronor är för måltider och 71 kronor för omvårdnad.

Avgiften för dagverksamheten är 60 kronor per dag för maten.

I princip är alla insatser enligt LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade) kostnadsfria.

Det du behöver betala för är dina omkostnader som till exempel hyra och mat samt kostnader i samband med aktiviteter.

Måltider för barn och ungdomar mellan 0 och 18 år vid korttidsvistelse är 37 kronor per dygn.

Måltider för vuxna vid korttidsvistelse är 74 kronor per dygn.

Samtalsbehandling hos socialmedicinska mottagningen kostar inget.

Besök till sjuksköterska kostar 50 kronor om du är listad på Närhälsan Tjörn.

Är du listad på annan vårdcentral kostar ett besök 100 kronor. Kostnaden ingår i högkostnadsskyddet.

Avgifter för kommunrehab

Avgiften för arbetsterapeut och sjukgymnast i hemmet faktureras varje månad så länge du har behov av rehabilitering.

Avgiften är 250 kronor per månad. Denna avgift ingår i systemet för maxtaxa för vård och omsorg. Om man är inskriven i hemsjukvården ingår kommunrehab i kostnaden.

Avgifter för hemsjukvård

Avgiften för hemsjukvård faktureras varje månad. Avgiften är 250 kronor per månad och ingår i kommunens system för maxtaxa för vård och omsorg.

Hur beräknas avgifterna?

Många tjänster som du kan få hjälp med av kommunen måste du betala för. Hur mycket det kostar beror på hur mycket pengar du tjänar och vilka utgifter du har.

Inkomstuppgift

Avgiftsbeslutet grundar sig på dina pensioner, statlig livränta, vårdbidrag samt eventuellt bostadstillägg. Uppgifterna hämtas med automatik från Pensionmyndigheten.

Pensioner från KPA, SPV, privata pensioner, utländska pensioner och inkomst av tjänst räknas ihop med ränteinkomst per 31 december föregående år. Du får via posten en inkomstförfrågan, som du fyller i och lägger i bifogat svarskuvert.

Inkomster för makar läggs samman och fördelas med hälften på vardera person. Var och en debiteras en avgift för det bistånd som har beviljats.

Från inkomsterna dras minimibeloppet och hyran. Blir utgifterna högre än inkomsterna minskas endast kostnaden för omvårdnaden.

Minimibelopp

För dig över 65 år som har hemtjänst eller trygghetslarm och bor kvar hemma är minimibeloppet är 5 339 kronor för ensamstående och 4 512 kronor för gifta och ska täcka kostnader för livsmedel, kläder, förbrukningsvaror med mera. Detta belopp har du rätt att behålla innan kommunen får ta ut någon avgift för vård-och omsorgsinsatser.

För dig som bor i särskilt boende (äldreboende) är minimibeloppet något högre.

Högkostnadsskydd (maxtaxa)

Maxtaxa är den högsta avgift en person behöver betala för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende och insatser av kommunal hälso- och sjukvård. Maxtaxan är 2 138 kronor. Maxtaxa gäller inte för hyra av bostad och kostnader för mat. Beloppet är lika i hela landet och ändras årligen efter det fastställda basbeloppet.

Nedsättning av avgifter

För gifta par, där parterna bor i olika boenden, räknas pensionerna ihop som vanligt och man delar på kostnader för till exempel hyra. Däremot har den som bor på ett boende rätt till det högsta minimibeloppet (se ovan).

Ensamstående vårdtagare har alltid rätt att få en individuell prövning och eventuell nedsättning av avgiften alternativt avgiftsbefrielse. Detta gäller i så fall omsorgsavgiften (avgiften för hemtjänst och trygghetslarm) när vårdtagaren inte når upp till minimibeloppet.

Om du vill få din avgift prövad, gör så här:

Skicka ett brev till avgiftshandläggaren med uppgifter om namn, personnummer, den gamla hyran (kopia på kontraktet), handling som visar att fastigheten är lämnad till försäljning, samt när flytten ägde eller äger rum och vart. Om du enbart överlåtit bostaden kan du inte få någon nedsättning eller befrielse av avgiften.

Om du hamnar på sjukhus eller korttidsboende får du avdrag på dina avgifter, både i ordinärt och särskilt boende (endast mat och omsorg).

Du som har enbart trygghetslarm betalar dock för detta även under din sjukhusvistelse.

Beslut

Du får alltid ett skriftligt beslut på den avgift du ska betala.

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med avgiftsbeslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten.

Kontakt

Biståndsenheten

Avgiftshandläggare

0304-60 12 23

Telefontid helgfri vardag 8-9.30 samt 13.00-15.00.

Adress

Sundsbyvägen 1a
471 94 Kållekärr


Sidansvarig/Senast uppdaterad 22 september

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet