Tjörn kommuns logga, till startsidan

Avgifter för omsorg och hjälp

Kommunen tar ut en avgift för den omsorg och service som du får. Här är en sammanställning av avgifter och kostnader för vård och omsorg. Beloppen gäller för år 2024.

Lunchservering för boende i matsalen på Kvarnbacken:

 • Halvpension kostar 2 792 kronor
 • Helpension kostar 3 537 kronor.

Om du vill ha matleverans hem till dig ska du ansöka om detta hos biståndsenheten. Det kostar 75 kronor per portion.

Biståndsenheten

Avgiftshandläggare
0304-60 12 23

Adress

Sundsbyvägen 1a
471 94 Kållekärr

Hemtjänstinsatserna kan exempelvis vara

 • omsorg
 • social samvaro
 • tillsyn
 • måltider
 • dusch
 • ledsagning och promenader
 • avlösning i hemmet (gratis upp till 10 timmar/månaden)
 • städ
 • tvätt
 • inköp

Hur mycket hemtjänsten kostar beror på hur många timmar hemtjänst du är beviljad per månad. Insatserna beviljas enligt schablontider och justeras inte individuellt.

Trygghetstelefonen debiteras utöver hemtjänstinsatser inom vårdnivå 1-4. Debiteras man maxtaxa för sina hjälpinsatser ingår trygghetstelefonen i maxtaxan på 2 575 kronor.

Här kan du fylla i dina uppgifter och ungefär vilka hemtjänstinsatser du behöver. Du får då se vad din preliminära avgift blir. Klicka här för att komma till avgiftsuträknaren.

Kostnader för hemtjänst

Kostnader för hemtjänst

Beskrivning av vårdnivån

Avgift per månad, kronor

0-1 timmar/månad

621

1-4 timmar/månad

1 050

4-8 timmar/månad

1 480

8-10 timmar/månad

1 910

10 timmar/månad och däröver

2 575

Avgiften för enbart trygghetslarm är 286 kronor per månad (ingår om man har hemtjänst och betalar maxtaxa).

Avgifterna är uppdelade i fyra delar:

Som mest är avgiften för måltider på särskilt boende, äldreboende och demensboende 3 942 kronor per månad. För omvårdnad är avgiften 2 575 kronor per månad oavsett omfattning.

I särskilda boenden med helinackordering debiteras en generell kostnadsersättning med 100 kronor per månad för diverse förbrukningsartiklar. För möbler, husgeråd med mera debiteras 75 kronor per månad. Totalt blir det 175 kronor per månad.

Avgiften för resursplats (korttidsboende) är som mest 219 kronor per dygn, varav 131 kronor är för måltider och 88 kronor för omvårdnad.

Avgiften för dagverksamheten är 74 kronor per dag för maten.

I princip är alla insatser enligt LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade) kostnadsfria.

Det du behöver betala för är dina omkostnader som till exempel hyra och mat samt kostnader i samband med aktiviteter.

Korttidshem och stödfamilj

Matkostnad heldygn
0–6 år: 76 kronor
7–15 år: 102 kronor
16 år och äldre: 120 kronor

Egenavgift lägervistelse

Matkostnad per dygn
150 kronor

Aktiviteter per dygn
125 kronor

Korttidstillsyn

Matkostnad per dag
22 kronor

Bostad med särskild service för barn och ungdomar

Högsta underhållsstöd per månad
0–10 år: I 673 kronor
11–14 år: I 823 kronor
15 år och äldre: 2 223 kronor

Ungdomar över 18 år
Hyra: 2 600 kronor
Matkostnad: 3 940 kronor

Bostad med särskild service samt daglig verksamhet

Frukost: 27 kronor
Lunch: 46 kronor
Mellanmål: 17 kronor
Middag: 45 kronor
Frukt: 7 kronor
Kvällsmat: 27 kronor
Kaffe/te per månad: 40 kronor
Helkost inklusive lunch: 3 710 kronor
Helkost exklusive lunch: 3 070 kronor
Habiliteringsersättning per dag: 75 kronor
Resekostnad per km: 1,90 kronor

Samtalsbehandling hos socialmedicinska mottagningen kostar inget.

Besök hos sjuksköterska på Socialmedicinska mottagningen är kostnadsfritt, oavsett vilken Vårdcentral man tillhör.

Avgifter för kommunrehab

Avgiften för arbetsterapeut och sjukgymnast i hemmet faktureras varje månad så länge du har behov av rehabilitering.

Avgiften är 334 kronor per månad. Denna avgift ingår i systemet för maxtaxa för vård och omsorg. Om man är inskriven i hemsjukvården ingår kommunrehab i kostnaden.

Avgifter för hemsjukvård

Avgiften för hemsjukvård faktureras varje månad. Avgiften är 334 kronor per månad och ingår i kommunens system för maxtaxa för vård och omsorg.

Hur beräknas avgifterna?

Många tjänster som du kan få hjälp med av kommunen måste du betala för. Hur mycket det kostar beror på hur mycket pengar du tjänar och vilka utgifter du har.

Här kan du fylla i dina uppgifter och ungefär vilka hemtjänstinsatser du behöver. Du får då se vad din preliminära avgift blir. Klicka här för att komma till avgiftsuträknaren.

Inkomstuppgift

Avgiftsbeslutet grundar sig på dina pensioner, statlig livränta, vårdbidrag samt eventuellt bostadstillägg. Uppgifterna hämtas med automatik från Pensionmyndigheten.

Pensioner från KPA, SPV, privata pensioner, utländska pensioner och inkomst av tjänst räknas ihop med ränteinkomst per 31 december föregående år. Du får via posten en inkomstförfrågan, som du fyller i och lägger i bifogat svarskuvert.

Inkomster för makar läggs samman och fördelas med hälften på vardera person. Var och en debiteras en avgift för det bistånd som har beviljats.

Från inkomsterna dras minimibeloppet och hyran. Blir utgifterna högre än inkomsterna minskas endast kostnaden för omvårdnaden.

Minimibelopp

För dig över 65 år som har hemtjänst eller trygghetslarm och bor kvar hemma är minimibeloppet är 7 062 kronor för ensamstående och 5 762 kronor för gifta och ska täcka kostnader för livsmedel, kläder, förbrukningsvaror med mera. Detta belopp har du rätt att behålla innan kommunen får ta ut någon avgift för vård-och omsorgsinsatser.

För dig som bor i särskilt boende (äldreboende) är minimibeloppet något högre.

Högkostnadsskydd (maxtaxa)

Maxtaxa är den högsta avgift en person behöver betala för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende och insatser av kommunal hälso- och sjukvård. Maxtaxan är 2 575 kronor. Maxtaxa gäller inte för hyra av bostad och kostnader för mat. Beloppet är lika i hela landet och ändras årligen efter det fastställda basbeloppet.

Nedsättning av avgifter

För gifta par, där parterna bor i olika boenden, räknas pensionerna ihop som vanligt och man delar på kostnader för till exempel hyra. Däremot har den som bor på ett boende rätt till det högsta minimibeloppet (se ovan).

Ensamstående vårdtagare har alltid rätt att få en individuell prövning och eventuell nedsättning av avgiften alternativt avgiftsbefrielse. Detta gäller i så fall omsorgsavgiften (avgiften för hemtjänst och trygghetslarm) när vårdtagaren inte når upp till minimibeloppet.

Om du vill få din avgift prövad, gör så här:

Skicka ett brev till avgiftshandläggaren med uppgifter om namn, personnummer, den gamla hyran (kopia på kontraktet), handling som visar att fastigheten är lämnad till försäljning, samt när flytten ägde eller äger rum och vart. Om du enbart överlåtit bostaden kan du inte få någon nedsättning eller befrielse av avgiften.

Om du hamnar på sjukhus eller korttidsboende får du avdrag på dina avgifter, både i ordinärt och särskilt boende (endast mat och omsorg).

Du som har enbart trygghetslarm betalar dock för detta även under din sjukhusvistelse.

Få en preliminär uträkning av din avgift
Här kan du fylla i dina uppgifter och ungefär vilka hemtjänstinsatser du behöver. Du får då se vad din preliminära avgift blir. Klicka här för att komma till avgiftsuträknaren.

Beslut

Du får alltid ett skriftligt beslut på den avgift du ska betala.

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med avgiftsbeslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten.

Kontakt

Biståndsenheten

Avgiftshandläggare
0304-60 12 23

Adress

Sundsbyvägen 1a
471 94 Kållekärr


Sidansvarig/Senast uppdaterad 20 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet