Tjörn kommuns logga, till startsidan

Tjänster för vårdnadshavare

Tjänsterna är till för vårdnadshavare som har eller söker barnomsorg eller plats på fritidshem i Tjörns kommun. Det finns även tjänster för dig som har barn i skolan. Här kan du ansöka om plats, registrera dina inkomstuppgifter och säga upp plats. Du kan också ansöka som skolskjuts. Tjänsterna når du med hjälp av din e-legitimation.

Du kan ansöka om plats för ditt barn tidigast sex månader innan du önskar att ditt barn ska börja. Vårdnadshavare som har ansökt om plats ska erbjudas plats i Tjörns kommun inom fyra månader.

Du gör din ansökan via vår e-tjänst.

E-tjänst: Ansök om plats

När du har gjort din ansökan får du ett erbjudande om plats. Detta erbjudande måste du svara på innan ditt barn kan börja i verksamheten.

Om du inte har tillgång till digitala hjälpmedel kan du få hjälp med att ansöka för ditt barn. Kontakta då barnomsorg@tjorn.se

Fristående verksamheter har egen kö. För att söka en plats hos någon av dem kontaktar du respektive verksamhet.

Turordning till förskola sker enligt följande:

1. Garantidatum, vilket innebär att barnet är garanterat plats inom fyra månader efter att ansökan inkommit.

2. Syskonförtur, vilket innebär att ett syskon till ett redan placerat barn kan få förtur till samma förskola även om det finns barn som stått anmälda längre tid. Villkoret är att barnet med längre anmälningstid ska kunna erbjudas plats på en annan förskola.

3. Geografisk närhet, vilket innebär att hänsyn tas till att i största möjliga mån erbjuda plats med hänsyn till geografisk närhet till hem eller till vårdnadshavares resor till och från arbete.

När du får en ny barnomsorgsplats för ditt barn måste du ange hushållets inkomster så att du blir debiterad rätt avgift. Om du inte anger hushållets inkomst kommer du att bli debiterad den högsta avgiften, vilket är maxtaxan.

Skulle du ange en lägre inkomst än tidigare kommer avgiften att räknas om och du blir debiterad enligt den lägre inkomsten från och med nästkommande månad.

Du registrerar och uppdaterar dina inkomstuppgifter via e-tjänsten "Registera inkomst".

E-tjänst: Registrera inkomst

Om din inkomst förändras är du skyldig att lämna information om ändrade inkomstuppgifter. Lämnade uppgifter kan, vid eventuella oklarheter, kontrolleras med t.ex. arbetsgivare, skattemyndighet och försäkringskassa. Om aktuella inkomstuppgifter inte lämnas debiteras taxans högsta avgift.

Vi gör slumpvisa kontroller på inkomstuppgifter skattemyndigheten och räknar om avgiften vid behov. Kontrollerna sker retroaktivt, i efterhand. Det innebär att om du inte angett rätt inkomst kan du bli debiterad i efterhand.

Allt som är skattepliktigt räknas som inkomst:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Föräldrapenning/sjukpenning/sjukersättning
 • Arbetslöshetsersättning/KAS/aktivitetsersättning/aktivitetsstöd
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Skattepliktiga pensionsförmåner (inte barnpension)
 • Familjebidrag (ekonomisk hjälp vid militärtjänstgöring)
 • Vård av fosterbarn (den skattepliktiga delen)
 • Vårdbidrag för barn med funktionsnedsättning (den skattepliktiga delen)
 • Arvoden, skattepliktiga naturaförmåner
 • Skattepliktig livränta
 • Inkomst beskattad i utlandet
 • Övriga inkomster

Uppsägningstiden är två månader. Avgift debiteras under uppsägningstiden och platsen kan användas enligt fastställt schema. Om två vårdnadshavare för ett barn har varsin placering behöver var och en säga upp sin plats.

Du säger upp platsen via appen Edlevo.

 • Vid arbetslöshet gäller inte uppsägningstiden om intyg av arbetslöshet kan uppvisas
 • Vid flytt till annan kommun kan platsen i Tjörns kommun behållas max två månader
 • Vid föräldraledighet sägs platsen upp i samband med det nya syskonets födelse

Om vårdnadshavaren inte nyttjar platsen i fritidshem under tre månader avslutas platsen. Särskilda regler gäller för barn med långvarig sjukdom

Unikum är vår digitala plattform för bedömning, utvecklingssamtal och kommunikation för både både pedagoger, elever och vårdnadshavare, Där kan du som förälder logga in och följa ditt barns lärande och ta del av dokumentation och information om ditt barn. Unikum används både i förskola och grundskola.

Ansökan om skolskjuts görs från och med 1 juli 2020 digitalt. Tjänsten ger dig direkt ett besked avseende om ditt barn uppfyller avståndsreglerna för att få ett läsårskort.

Frånvaro och ledighet är två olika saker. Ska ditt barn vara ledigt från skolan när det inte är lov eller stängningsdag, ansöker du om ledighet via appen Edlevo. Det behöver du inte göra för er plats i fritidshem och/ eller förskola, eftersom de inte omfattas av skolplikten. Då ändrar du bara i barnets schema. Den tjänsten hittar du också i appen Edlevo.

Du som har barn i förskola eller fritidshem kan skicka ett sms-meddelande till förskolan eller fritidsavdelningen vid tillfälliga ändringar. Kanske kommer farmor och hämtar lite tidigare eller så kanske ditt barn går med en kompis hem.

För att denna tjänst ska fungera måste ditt mobilnummer vara registrerat i appen Edlevo. Sms skickas till

Inled ditt sms med INFO följt av ditt barns personnummer, därefter själva meddelandet du vill skicka. Se exempel nedan:

INFO 20010523-1234 Hej, idag kommer Lisa kl 10 istället för klockan 7:30.

Du registrerar ditt barns tider via Edlevo. Det är samma app som du använder vid anmälan om frånvaro. Här kan du även kopiera scheman mellan syskon, registrera vilka personer som får hämta barnen och även göra tillfälliga ändringar.

Ladda ner Edlevo – Google play
Ladda ner Edlevo – App Store

Vid behov av nya tider lämnas nytt schema in senast två veckor innan ändringen ska gälla.

Frågor om avgift och fakturabelopp hänvisas till:
barnomsorg@tjorn.se

Frågor om fakturan är betald, om du har tappat bort fakturan eller om du behöver OCR-nummer hänvisas till:
Soltak AB (knappval 3)
010-33 13 000

E-legitimation och personuppgifter

E-legitimation (som också kallas e-leg, e-id eller eID), är en elektronisk identitetshandling som du kan använda för att legitimera dig på ett säkert sätt på en webbplats eller i en e-tjänst. Det fungerar precis som när du visar ditt id-kort om du till exempel ska hämta ut ett paket.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

"Om skolans IT-system är tillgängligt via Internet, och systemet innehåller integritetskänsliga uppgifter, krävs det särskild god IT-säkerhet. Det innebär att skolan måste försäkra sig om att det verkligen är rätt personer som får åtkomst till uppgifterna och att överföringen sker på ett säkert sätt. Skolan måste använda sig av stark autentisering (exempelvis engångslösenord eller e-legitimation) och uppgifterna måste förses med krypteringsskydd vid överföringen. Med integritetskänsliga uppgifter avses både känsliga uppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen, men även uppgifter som omfattas av sekretess eller rör den enskildes personliga förhållanden."

Om din e-legitimation inte fungerar korrekt, vänder du dig till din bank.

Saknar du e-legitimation kan du skaffa en via din internetbank. Tillvägagångssättet för hur man skaffar en e-legitimation kan variera mellan de olika bankerna. Börja med att läsa mer på bankens hemsida. Om du är osäker, kontakta din bank, för att höra hur det fungerar på just din bank.

Saknar du e-legitimation och inte är kund i någon internetbank, kan du ladda ner en e-legitimation från Telia. Denna tjänst har dock en kostnad, till skillnad mot bankernas tjänst för e-legitimation.

Kontakt

Barnomsorg
Barn- och utbildningsförvaltningen
barnomsorg@tjorn.se


Sidansvarig/Senast uppdaterad 20 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet