Tjörn kommuns logga, till startsidan

Individens behov i centrum

Individens behov i centrum, IBIC, är ett arbetssätt för handläggare och utförare som arbetar med personer som behöver stöd i sin dagliga livsföring oavsett ålder eller funktionsnedsättning, utifrån socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.

Arbetssättet har tagits fram av Socialstyrelsen och utgår från aktuell lagstiftning och värdegrunden i Socialtjänstlagen. Arbetssättet ska stärka den enskildes möjlighet till inflytande och makt över sin vardag. Hjälp och stöd ska ges utifrån individuella behov, inte från utbudet av existerande insatser. Tjörns kommun inför IBIC under vintern 2022/2023 för att ge bästa möjliga stöd till de personer som har insatser från socialförvaltningen.

IBIC utgår från individens behov, resurser och individuella mål för stöd inom olika livsområden i det dagliga livet. I arbetssättet utgår man således från individens förmågor. Fokus ligger att se vad individen klarar av att göra (genomförande) och hur individen upplever delaktighet i det hen genomför (engagemang). Med individuella mål kan också individens egna resurser synliggöras och funktionsförmågor kan stärkas och utvecklas.

Vad innebär det att Tjörn inför IBIC?

Personalen som arbetar inom vård- och omsorg samt med personer med funktionsnedsättningar ska i sitt arbete tydligare utgå från vad individen klarar av att göra och hur individen upplever delaktighet i det individen genomför. Detta görs i det dagliga arbetet och precis som tidigare kommer en genomförandeplan upprättas. Genomförandeplanen kommer att fokusera tydligare på den enskildes behov, resurser och mål. Att formulera mål kan innebära att målet för individen handlar om att förbättra eller bibehålla en förmåga. Det kan till exempel handla om att individen vill arbeta med att bibehålla de moment i att tvätta sig som hen klarar själv.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 25 april

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet