Tjörn kommuns logga, till startsidan
Äldre kvinna som sitter på rullator och blir omhållen av en yngre man. Båda ler.

Stöd och insatser till äldre och senior

För dig som är äldre och är i behov av stöd finns olika typer av stödinsatser för att underlätta din vardag och möjliggöra för dig att bo kvar hemma och känna dig trygg i din vardag. Här kan du läsa om vilka insatser som finns och hur man ansöker om insatser.

Här finns exempel på stöd och hjälp som man kan ansöka om och få. Du har också rätt att ansöka obegränsat och få det prövat.

Hjälp och stöd som du behöver ansöka om:

Hemtjänst

Trygghetslarm, trygghetskamera, GPS-larm

Matleverans

Dagverksamhet

Avlösning i hemmet

Korttidsboende och växelvård

Trygg Hemma

Särskilt boende för äldre

Hjälp och stöd som du inte behöver ansöka om:

Fixartjänst

Digital fixartjänst

Du kan äta måltider i våra restauranger

Besök olika mötesplatser

Det finns också möjlighet att få hjälp med att ta rätt läkemedel vid rätt tidpunkt mediciner genom en läkemedelsautomat, läs mer om läkemedelsautomaten här.

Om du har ett stort omvårdnadsbehov kan du ha rätt till ett tandvårdsintyg. Kontakta biståndsenheten för att få information om du har rätt till det. Läs mer om tandvårdsintyg här.

Du kan läsa mer om vad de olika insatserna kostar här. Avgifter för omsorg och hjälp

Avgift för din hemtjänst debiteras utifrån insatserna du beviljats per månad. Avgiften kan jämkas beroende på vad du har för avgiftsutrymme. När du har beviljats insatser skickas en inkomstförfrågan ut. De uppgifterna behövs för att du ska få rätt omsorgsavgift. Väljer du att inte skicka in en inkomstförfrågan godtar du att betala maxtaxa för dina insatser. Annars beräknas avgiften utifrån de uppgifter du lämnat.

Här kan du fylla i dina uppgifter och ungefär vilka hemtjänstinsatser du behöver. Du får då se vad din preliminära avgift blir. Klicka här för att komma till avgiftsuträknaren.

Din ansökan om äldreomsorg kan göras både muntligt och skriftligt. Du kan ansöka om stöd för det du upplever att du behöver hjälp med. Vilket stöd du får beror på vilket behov våra socialsekreterare bedömer att du har rätt till enligt socialtjänstlagen. Du ansöker om insatser genom att kontakta Biståndsenheten.

Våra socialsekreterare har tystnadsplikt. Offentlighets- och sekretesslagen skyddar dina uppgifter om personliga förhållanden som du lämnar till biståndshandläggaren.

Den som ska få insatsen måste alltid samtycka till ansökan. Är du anhörig kan du vara behjälplig med ansökan men vi måste alltid stämma av med den enskilde om den samtycker.

För att ansöka åt någon annan krävs något av följande:

  • Att du har en fullmakt. Det kan vara en vanlig fullmakt eller en framtidsfullmakt som trätt i kraft.
  • Att personen ger dig samtycke. Personen behöver bekräfta detta för socialsekreteraren.
  • Att du är god man eller förvaltare.

Om du som privatperson misstänker eller känner oro för att en äldre familjemedlem, granne, god vän eller annan närstående far illa kan du anmäla det till socialtjänsten. Oro kan exempelvis handla om att din närstående inte får i sig tillräckligt med mat eller att han eller hon på annat sätt utsätter sig för risker i vardagen. Det kan handla om att den närstående börjar bli glömsk eller nedstämd men själv inte klarar av att be om hjälp.

Är du osäker på vad du ska göra kan du ringa och prata med socialsekreterare från Biståndsenheten. Så länge du inte nämner personens namn gör du ingen anmälan men i det ögonblick du talar om vem det gäller är vi skyldiga att ta det som en anmälan.

Anonym anmälan
Det går att göra anonymt, det vill säga att du inte behöver lämna ditt namn. Tänk då på att inte presentera dig med namn när du ringer, eller att ditt namn finns med i adress eller innehåll om du mailar in din orosanmälan.

Hur anmäler du?
Det finns flera sätt att lämna in orosanmälan på, se alternativen nedan.

  • Du kan ringa till Biståndsenheten som hjälper dig med rådgivning och tar emot din anmälan.
  • Skicka per brev till Biståndsenheten.
  • Göra en anmälan via vår E-tjänst. Anmälan blir då inte anonym.

Vi har skyldighet att följa upp en anmälan genom att ta kontakt med den enskilde. Vi arbetar utifrån socialtjänstlagen som bygger på frivillighet. Det innebär att den enskilde kan avböja erbjudande om stöd från kommunen.

Vad händer sen?
Vi har skyldighet att följa upp en anmälan genom att ta kontakt med den enskilde. Vi arbetar utifrån socialtjänstlagen som bygger på frivillighet. Det innebär att den enskilde kan avböja erbjudande om stöd från kommunen.

Du som privatperson har ingen möjlighet att få återkoppling eller annan information kring vad som händer efter det att orosanmälan inkommit.

Du som blir inlagd på sjukhus och är i behov av hjälp när du kommer hem från sjukhuset har rätt till en vårdplanering.

Med ditt samtycke meddelas Biståndsenhetens socialsekreterare av sjukhuset i ett gemensamt system, att du blivit inlagd och kommer behöva hjälp när du kommer hem. Socialsekreterare tar kontakt med dig för att se vad du har för behov av hjälp vid hemgång.

Om behov finns kan en planeringsträff bokas in, på den deltar du, eventuella närstående, socialsekreterare och din fasta vårdkontakt (personal från vårdcentralen). Under mötet pratar ni om vilken hjälp du behöver när du kommer hem och planerar din hemgång.

Utredning

När din ansökan kommit in kontaktar en socialsekreterare dig eller din företrädare inom två arbetsdagar. Ibland kan det behöva bokas in ett personligt möte, ibland kan ansökan tas via telefon. Ett eventuellt möte sker i din bostad, om ni inte kommer överens om något annat. Om du vill ha med exempelvis en anhörig eller vän på mötet går det bra. Syftet med mötet/telefonsamtalet är att socialsekreteraren ska få en bild av ditt behov och din situation, hur du upplever din vardag nu och hur du skulle vilja ha det framöver.

Exempel på sådant ni pratar om under mötet:

Vad ni kommer fram till under mötet är en del av underlaget till beslut om vilket stöd du har rätt till.

Beslut

Handläggningstiden för ansökan om hemtjänstinsatser är en vecka. Handläggningstiden för ansökan om särskilt boende/äldreboende är tre månader. När utredningen är klar gör socialsekreteraren en bedömning av ditt behov av stöd och hjälp. Din ansökan prövas mot socialtjänstlagen för att bedöma om du har rätt till det stöd du ansökt om, utifrån de behov som framkommit i utredningen.

När beslutet fattats får du antingen ett muntligt eller skriftligt meddelande. Vi frågar alltid om du vill att vi ska skicka det skriftligt. Din ansökan kan antingen beviljas, delvis beviljas eller avslås. Om din ansökan beviljas, påbörjas de hjälp- och stödinsatser du har rätt till. Om din ansökan avslås helt eller delvis kan du överklaga beslutet.

Du har alltid rätt att överklaga ett biståndsbeslut. Det ska göras inom tre veckor efter att du fått beslutet. Socialsekreteraren ska informera dig om hur du kan överklaga till domstol.

Du kan överklaga om:

Vid ett nytt uppdrag ska utföraren starta insatserna inom 48 timmar från det att biståndshandläggaren har kontaktat dem. Det gäller om inte annat avtalats.

Vid serviceinsatser som städ och tvätt ska utföraren ta kontakt med dig inom 48 timmar. Insatsen ska starta enligt överenskommelse inom 14 dagar.

Om du ska få trygghetslarm tar personal från larmgruppen kontakt med dig inom 48 timmar. Ni kommer gemensamt fram till när larmet ska installeras.

Vid nytt beslut kommer socialsekreterare efter några veckor att kontakta dig för att följa upp ditt beslut. Socialsekreteraren stämmer av att dina insatser är verkställda och ditt behov av stöd är tillgodosett. Uppföljning görs vid behov.

Om ditt behov av stöd och hjälp förändras kontaktar du Biståndsenheten på nytt. De gör då en uppföljning och ser över om dina insatser motsvarar ditt aktuella behov av stöd, eller om något i ditt beslut om bistånd behöver förändras eller uppdateras.

Vill du inte längre ha en eller flera av dina insatser kontaktar du Biståndsenheten så hjälper de dig att avsluta insatserna.

Tjörns kommun har infört Individens behov i centrum, IBIC, som är ett arbetssätt för handläggare och utförare som arbetar med personer som behöver stöd i sin dagliga livsföring oavsett ålder eller funktionsnedsättning, utifrån socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.

Arbetssättet har tagits fram av Socialstyrelsen och utgår från aktuell lagstiftning och värdegrunden i Socialtjänstlagen. Arbetssättet ska stärka den enskildes möjlighet till inflytande och makt över sin vardag. Hjälp och stöd ska ges utifrån individuella behov, inte från utbudet av existerande insatser. Tjörns kommun inför IBIC under vintern 2022/2023 för att ge bästa möjliga stöd till de personer som har insatser från socialförvaltningen.

IBIC utgår från individens behov, resurser och individuella mål för stöd inom olika livsområden i det dagliga livet. I arbetssättet utgår man således från individens förmågor. Fokus ligger att se vad individen klarar av att göra (genomförande) och hur individen upplever delaktighet i det hen genomför (engagemang). Med individuella mål kan också individens egna resurser synliggöras och funktionsförmågor kan stärkas och utvecklas.

Personalen som arbetar inom vård- och omsorg samt med personer med funktionsnedsättningar ska i sitt arbete tydligare utgå från vad individen klarar av att göra och hur individen upplever delaktighet i det individen genomför. Detta görs i det dagliga arbetet och precis som tidigare kommer en genomförandeplan upprättas. Genomförandeplanen kommer att fokusera tydligare på den enskildes behov, resurser och mål. Att formulera mål kan innebära att målet för individen handlar om att förbättra eller bibehålla en förmåga. Det kan till exempel handla om att individen vill arbeta med att bibehålla de moment i att tvätta sig som hen klarar själv.

Individens behov i centrum – Socialstyrelsen

Av lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk framkommer:

18 § En kommun som ingår i ett förvaltningsområde ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, meänkieli respektive samiska.

18 a § En kommun som inte ingår i något förvaltningsområde ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska, om kommunen har tillgång till personal med sådana språkkunskaper. Detsamma gäller för en kommun som ingår i ett förvaltningsområde för ett visst språk vad gäller övriga språk.

18 b § Kommunen ska inom ramen för sådan omsorg som erbjuds enligt 18 och 18 a §§ beakta de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet.

18 c § Kommunen ska informera den som ansöker om bistånd inom ramen för äldreomsorgen om möjligheterna till sådan service och omvårdnad som anges i 18 och 18 a §§.

Självservice

Ansökan till de olika insatserna för äldre sker genom att den sökande loggar in i e-tjänsten med sin e-legitimation eller mobilt bank-id, som hämtar vissa personuppgifter automatiskt. Det är även möjligt att ansöka eller göra en anmälan om behov av insatser för någon annan.

Blanketter

Kontakt

Biståndsenheten

Avgiftshandläggare
0304-60 12 23

Adress

Sundsbyvägen 1a
471 94 Kållekärr


Sidansvarig/Senast uppdaterad 5 juli

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet