Tjörn kommuns logga, till startsidan

Revidering av kommunens naturvårdsprogram

Miljöavdelningen har beviljats pengar från den Lokala naturvårdssatsningen, LONA som är ett stöd från naturvårdsverket för att uppdatera kommunens naturvårdsprogram.

Projektet pågår mellan åren 2010 och 2023. Inom projektet kommer naturvårdsprogrammet bakgrundsdel och åtgärdsprogram att uppdateras. Större fokus kommer att ligga på de globala hållbarhetsmålen och de nationella miljömålen. Nytt är också att gröninfrastruktur, ekosystemtjänster och klimatanpassning kommer att impliceras i programmet.

Syftet med projektet

Ett viktigt syfte med naturvårdsprogrammet är att skapa ett kunskapsunderlag som skall kunna användas som verktyg vid all fysisk planering som kan påverka naturmiljön eller landskapsbilden i kommunen. Naturvårdsprogrammet ska också kunna vara ett underlag för kommunens offensiva naturvårdsarbete och hållbarhetsarbete.

Sveriges miljömål är en utökning av de globala målen i Agenda 2030 när det gäller miljön. Att uppnå miljömålen innebär att vi uppnår den ekologiska dimensionen av Agenda 2030 i Sverige.

Karta med symboler för de 17 globala målen.

Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystem som både är nödvändiga för oss människor samt är viktiga för vår hälsa och välfärd. Till exempel renar våtmarker vårt vatten och förhindrar översvämningar. Grönområden, i staden ger oss bättre luftkvalitet, bättre lokalklimat och bullerdämpning. Människan kan delvis ersätta vissa ekosystemtjänster, men många är oersättliga. Ersättningar av ekosystemtjänster är oftast mycket kostsamma.

Grön infrastruktur

Grön infrastruktur är ett ekologiskt funktionellt nätverk av livsmiljöer och strukturer, naturområden samt anlagda element som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk mångfald bevaras och för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet

Klimatanpassning

Klimatet håller på att förändras. Klimatet kommer att bli varmare och vi kommer få fler perioder med torka respektive fler perioder med större vattenflöden med risk för översvämningar. Fler och längre perioder med torka innebär vattenbrist samt större risk för bränder. Havsnivån kommer att stiga vilket i hög grad påverkar oss som kustkommun. Därmed behöver vi en plan för hur vi förbereder oss. Här är den blå och gröna infrastrukturen ett av våra vassaste verktyg som kan göra oss till en kommun som faktiskt klarar krisen när den väl uppstår.

LONA logotyp

Kontakt

Miljöavdelningen

Öppettider
Måndagar: 9:00-12:00 och 13:00-16:30
Tisdag - fredag: 9:00-12:00 och 13:00-15:00

Vårt mål är att du så snabbt som möjligt ska kunna komma i kontakt med oss. Men våra medarbetare har inte alltid möjlighet att svara i telefon. Därför ber vi dig att i första hand kontakta oss via e-post.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 22 maj 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet