Tjörn kommuns logga, till startsidan

Personlig assistans

Här finns information till privata utförare av personlig assistans.

Tjörns kommun använder sig av samma schablonbelopp som Försäkringskassan har.

9 d § LSS


Som kostnad för personlig assistans enligt 9 § 2 anses inte ersättning för assistans som utförs av någon
1. som inte har fyllt 18 år,
2. som är bosatt utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
3. som till följd av sjukdom, ålderdom eller liknande orsak saknar förmåga att utföra arbete som personlig assistent, eller
4. på arbetstid som överstiger den tid somanges i 2-4 §§ lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete, 5-10 b §§ arbetstidslagen (1982:673) eller kollektivavtal som uppfyller kraven i 3 § arbetstidslagen.

Åldersgräns 18 år

Assistententen ska ha fyllt 18 år, dvs. inte vara underårig. Har arbete utförts av assistent under 18 år anses det inte vara kostnad för personlig assistans och ersätts därför inte.

Krav på bosättning inom EES-området

Assistenten ska kunna identifieras och vara bosatta inom EES-området för att rätt till ekonomiskt stöd för personlig assistans ska föreligga.

Krav på arbetsförmåga

Det krävs att assistansen inte utförs av någon som saknar förmåga att utföra arbete som personlig assistent. Den bristande arbetsförmågan bör vara relaterad till sjukdom, ålderdom eller liknande omständighet och avse just förmågan att arbeta som personlig assistent. Arbetsförmågan ska vara helt nedsatt och orsakad av ålderdom, sjukdom eller liknande, för att ersättning ska kunna nekas. Den som kan arbeta deltid bör inte vara förhindrad att göra det som personlig assistent.

Någon viss övre åldersgräns avses inte, utan det får avgöras från fall till fall om den enskilde har förmåga att arbeta. En individuell prövning ska alltid göras. I 11 a § LSS finns en rätt för kommunen att begära uppgifter från arbetsgivaren angående dessa förhållanden.

Arbetstidslagen

Ekonomiskt stöd till kostnader för personlig assistans ska bara betalas ut för arbete som håller sig inom ramen för vad som är tillåtet enligt lagen (1970:943) om arbetstid m.m.i husligt arbete och arbetstidslagen (1982:673). Allt arbete som utförs av en personlig assistent ska tas med vid beräkningen av arbetad tid, oavsett för vilken insatsberättigad arbetet utförs.

Arbetstid utöver vad som är tillåtet enligt arbetstidslagen eller kollektivavtal anses inte vara kostnad för personlig assistans och ersätts därför inte.

11 a § LSS

Den som är arbetsgivare för eller uppdragsgivare åten personlig assistent ska lämna följande uppgifter till kommunen:
1. Uppgifter som visar om assistenten är närståendetill eller lever i hushållsgemenskap med den insatsberättigade, om assistenten har fyllt 18 år och om assistenten är bosatt inom eller utanför EES-området.

I 9 d § LSS anges vissa krav som måste vara uppfyllda i fråga om en personlig assistent för att ersättning för assistansen ska betalas av kommunen. För att kommunen ska kunna kontrollera om kraven är uppfyllda behöver den få in relevanta uppgifter. Uppgifterna behövs även för att kunna kontrollera vid vilken tidpunkt assistansen har utförts och av vilken assistent.

11 a § LSS reglerar en uppgiftsskyldighet för den som är arbetsgivare eller uppdragsgivare för en assistent, angående vissa förhållanden som rör assistenten och den enskilde som assistenten arbetar för. Skyldigheten gäller även om arbetsgivaren har tystnadsplikt enligt avtal med assistenten eller den insatsberättigade.

Enligt 9 § 2 LSS har kommunen skyldighet att ge biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del som behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar. Kommunens ansvar inträder bland annat vid tillfälliga utökningar av insatsen, till exempel när den ordinarie personliga assistenten är sjuk. Kommunen svarar då för den faktiska merkostnad som uppstår.

Det är den assistansberättigade som avgör om denne vill att kommunen ska gå in med en vikarie eller om kommunen ska betala ut ersättning för de faktiska sjuklönekostnader som uppstått vid den ordinarie assistentens sjukdom. Den assistansberättigade måste då ansöka om ersättning för merkostnader, enligt 9 § 2 LSS. Ansökan ska göras för varje tillfälle den ordinarie personlige assistenten är sjuk.

Ansökan görs genom att faktura samt underlag som specificeras nedan skickas in enligt vanlig fakturahantering.

Fakturering enligt grundbeslut:

 • Faktura
 • Tidsredovisning som styrker de fakturerade timmarna

Fakturering vid tillfällig utökning av den personliga assistansen:

 • Faktura – En separat faktura förden tillfälliga utökningen.
 • Tidsredovisningsom styrker de fakturerade timmarna-
 • Tidsredovisning för grundbeslut, oavsett om det avser ekonomiskt stöd för personlig assistans eller assistansersättning

Fakturering av merkostnader i samband med personlig assistents sjukdom:

 • Kopia av den sjuke assistentens tidrapport samt assistentens ordinarie schema.
 • Kopia av vikariens tidrapport
 • Uppgift om storlek på den sjuke ordinarie assistentens lön (timlön/månadslön)
 • Uppgift om storlek på semesterersättning
 • Uppgift om storlek på övriga avtalsbundna kostnader (exempel OB, jourersättning).
 • Uppgift om storlek på sociala avgifter

Av inskickade underlag ska följande framgå:

 • Den enskildes namn och personuppgifter
 • Perioden (mån och år) som assistansen är utförd i
 • Antal utförda timmar, timersättning samt summering
 • I tidrapporterna ska det tydligt framgå vilken beräkningsperiod som den personliga assistenten tillämpar.
 • Huruvida personlig assistent omfattas av kollektivavtal eller inte ska framgå.
 • Tidrapport ska vara signerad av assistenten. Elektronisk signering godkänns.
 • Utförd tid ska redovisas så att det framkommer vad som är aktiv tid och vad som är väntetid
 • Utförarens namn och adressuppgifter med tillhörande kontaktsätt som telefonnummer och e-postadress. Ange namngiven kontakt, alternativt referensperson.
 • Utförarens organisationsnummer.
 • Utförarens bank-eller plusgiro, alternativt bankkontonummer.
 • Fakturanummer. Ett unikt nummer per fakturamåste finnas för att fakturan ska godkännas av vårt ekonomisystem.
 • Fakturan ska vara märkt med referenskod TK2044.

Fakturaadress:
Tjörns kommun
C/O SOLTAK AB
Box 506
442 15 Kungälv

Referenskod: TK2044
PEPPOL: PEPPOL 0007:2120001306

Kontakt

Biståndsenheten

Avgiftshandläggare
0304-60 12 23

Adress

Sundsbyvägen 1a
471 94 Kållekärr


Sidansvarig/Senast uppdaterad 25 april

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet