Tjörn kommuns logga, till startsidan

Förskola

Förskolans utbildning ska lägga grunden för det lärande som fortsätter resten av livet. Kommunen ansvarar för att det finns förskolor och att alla barn erbjuds plats. Förskolan styrs av skollagen och läroplanen.

Förskola erbjuds för barn i åldrarna 1-5 år under den tid du arbetar eller studerar. Platsen erbjuds för barn som är folkbokförda i kommunen eller som enligt skollagen anses vara bosatta här. Barnet kan börja i förskolan tidigast vid ett års ålder.

Om du är föräldraledig eller arbetssökande erbjuds barnet 15 timmars förskola per vecka. Från hösten det år barnet fyller tre erbjuds förskola till alla barn kostnadsfritt, vilket kallas avgiftsfri allmän förskola.

Läs Tjörns kommuns regler för förskola

Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år har barn rätt till en kostnadsfri plats i förskolan enligt Skollagen (8 kap. 4 §). Platsen omfattar 525 timmar per år, vilket motsvarar 15 timmar per vecka och följer skolans läsårstider. Du behöver själv ansöka om den kostnadsfria platsen för ditt barn. Om barnet redan har en plats i förskolan krävs det två månaders uppsägningstid innan den kostnadsfria platsen börjar gälla.

E-tjänst: Ansök om avgiftsfri plats

Att välja förskola åt ditt barn är ett viktigt val och det kan vara mycket att tänka på. Avstånd till hemmet, avgifter, öppettider och dagliga rutiner är bara några av de saker du behöver ta reda på. Men det handlar inte bara om de praktiska sakerna.

Självklart vill du även känna dig trygg med att du väljer en förskola med engagerad personal som ser efter ditt barns individuella behov och intressen. Där lek, kreativitet och utforskande är självklara delar av utbildningen och där du kan få insyn i ditt barns vardag.

Tjörns kommun har fem kommunala förskolor och en fristående förskola.

Våra förskolor

Kållekärrs förskola
Myggenäs förskola
Rönnängs förskola
Skärhamns förskola
Tångeröds förskola
Tjörns Montessoriskola (fristående)

Skolområden

Du har rätt att ansöka om plats på vilken förskola som helst i kommunen. Det är dock viktigt att tänka på att barnets folkbokföringsadress i ett senare skede avgör vilken skola barnet kan få skolskjuts till. Upptagningsområde för skolskjutsen kan du se på kartan nedan.
Läs mer om hur valet av skola påverkar möjligheten till skolskjuts


Visa Skolskjuts på en större karta

Du kan ansöka om plats för ditt barn i förskola tidigast sex månader innan du önskar att ditt barn ska börja. Vårdnadshavare som har ansökt om plats ska erbjudas plats i Tjörns kommun inom fyra månader.

Du gör din ansökan via vår e-tjänst för förskola.

E-tjänst: Ansök om plats

När du har gjort din ansökan får du ett erbjudande om plats. Detta erbjudande måste du svara på innan ditt barn kan börja på förskolan.

Om du inte har tillgång till digitala hjälpmedel kan du få hjälp med att skriva in ditt barn i förskolan. Kontakta då barnomsorg@tjorn.se

Fristående verksamheter har egen kö. För att söka en plats hos någon av dem kontaktar du respektive verksamhet.

Turordning sker enligt följande:

1. Garantidatum, vilket innebär att barnet är garanterat plats inom fyra månader efter att ansökan inkommit.

2. Syskonförtur, vilket innebär att ett syskon till ett redan placerat barn kan få förtur till samma förskola även om det finns barn som stått anmälda längre tid. Villkoret är att barnet med längre anmälningstid ska kunna erbjudas plats på en annan förskola.

3. Geografisk närhet, vilket innebär att hänsyn tas till att i största möjliga mån erbjuda plats med hänsyn till geografisk närhet till hem eller till vårdnadshavares resor till och från arbete.

Du säger upp din plats i appen Edlevo.

Uppsägningstiden för en plats är två månader, och avgiften betalas under denna tid. Platsen sägs automatiskt upp när barnet börjar förskoleklass.

Om du flyttar till en annan kommun kan platsen i Tjörns kommun behållas i högst två månader.

När du säger upp platsen kan en ny ansökan registreras först efter att uppsägningstiden har gått ut

Om vårdnadshavaren inte nyttjar platsen under tre månader avslutas platsen. Särskilda regler gäller för barn med långvarig sjukdom

Tjörns kommun tillämpar maxtaxa enligt beslut av kommunfullmäktige för förskoleverksamhet. Regler och avgifter gäller för alla som använder förskolans tjänster i kommunen och avgifternas nivåer indexregleras årligen.

Vid godkännande av en plats ska uppgifter om hushållets totala bruttoinkomst lämnas. Vid förändringar i inkomsten ska detta meddelas snarast. Om inga inkomstuppgifter lämnas debiteras den högsta avgiften enligt maxtaxan. Avgiften tas ut från första dagen och betalas året runt, inklusive under lov och semester.

Vårdnadshavare med flera barn betalar full avgift för det yngsta barnet. Avgiften minskar för äldre syskon enligt en tabell, och från det fjärde barnet tas ingen avgift ut. Det yngsta barnet är alltid barn nummer ett. Endast de barn i familjen som har barnomsorg räknas.

Barn

Oavsett antal timmar per vecka

Maximalt avgiftstak per månad

Barn 1

3 %

1 688 kronor

Barn 2

2 %

1 125 kronor

Barn 3

1 %

563 kronor

Barn 4

Ingen avgift

 

Avgift i allmän förskola

Allmänna förskolan som omfattar 525 timmar per år (15 timmar per vecka under skolans läsårstider) är avgiftsfri och gäller från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. De som har omsorgstid utöver i snitt 15 timmar i veckan debiteras enligt taxan, men med en reducering med 12,5 procent.

Avgift för barn i behov av särskilt stöd

För förskolebarn som bedöms behöva särskilt stöd i sin utveckling enligt 8 kap 9 § i skollagen och är inskrivet i förskola tas avgift ut endast till den del omsorgstiden överstiger 15 timmar i veckan eller 525 timmar om året. Detta sker genom att avgiften reduceras med 12,5 procent.

Kalkylator för att beräkna din avgift

Total avgift: 0 kr per månad

Börja med att skriva in hushållets totalta bruttoinkomst per månad. Sedan väljer du "Lägg till barn". Där väljer du om barnet går i förskola, eller om barnet har rätt till allmän förskola*.

Kolumnen "Upp till 15 timmar" går inte att välja när du väljer "Förskola". Detta är för att du betalar för platsen och inte antal timmar. Om du i stället väljer "Allmän förskola" kan du välja om barnet går under eller över 15 timmar. Om barnet går 15 timmar eller mindre så är det ingen avgift för allmän förskola, men om barnet går över 15 timmar per vecka så debiteras man enligt taxan med en reducering.

*Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år har barn rätt till en kostnadsfri plats i förskolan enligt Skollagen (8 kap. 4 §). Platsen omfattar 525 timmar per år, vilket motsvarar 15 timmar per vecka och följer skolans läsårstider.

När du får en ny plats för ditt barn måste du ange hushållets inkomster så att du blir debiterad rätt avgift. Om du inte anger hushållets inkomst kommer du att bli debiterad den högsta avgiften, vilket är maxtaxan.

Skulle du ange en lägre inkomst än tidigare kommer avgiften att räknas om och du blir debiterad enligt den lägre inkomsten från och med nästkommande månad.

Du registrerar och uppdaterar dina inkomstuppgifter via e-tjänsten "Registera inkomst".

E-tjänst: Registrera inkomst

Om din inkomst förändras är du skyldig att lämna information om ändrade inkomstuppgifter. Lämnade uppgifter kan, vid eventuella oklarheter, kontrolleras med t.ex. arbetsgivare, skattemyndighet och försäkringskassa. Om aktuella inkomstuppgifter inte lämnas debiteras taxans högsta avgift.

Vi gör slumpvisa kontroller på inkomstuppgifter skattemyndigheten och räknar om avgiften vid behov. Kontrollerna sker retroaktivt, i efterhand. Det innebär att om du inte angett rätt inkomst kan du bli debiterad i efterhand.

Allt som är skattepliktigt räknas som inkomst:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Föräldrapenning/sjukpenning/sjukersättning
 • Arbetslöshetsersättning/KAS/aktivitetsersättning/aktivitetsstöd
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Skattepliktiga pensionsförmåner (inte barnpension)
 • Familjebidrag (ekonomisk hjälp vid militärtjänstgöring)
 • Vård av fosterbarn (den skattepliktiga delen)
 • Vårdbidrag för barn med funktionsnedsättning (den skattepliktiga delen)
 • Arvoden, skattepliktiga naturaförmåner
 • Skattepliktig livränta
 • Inkomst beskattad i utlandet
 • Övriga inkomster

Du registrerar ditt barns tider via Edlevo. Det är samma app som du använder vid anmälan om frånvaro. Här kan du även kopiera scheman mellan syskon, registrera vilka personer som får hämta barnen och även göra tillfälliga ändringar.

Ladda ner Edlevo – Google play
Ladda ner Edlevo – App Store

Vid behov av nya tider lämnas nytt schema in senast två veckor innan ändringen ska gälla.

Föräldraledighet

För de vårdnadshavare som är föräldralediga med äldre barn i förskolan finns rätten till 15 timmar per vecka för det äldre barnet. Vistelsetiden beslutas av rektor. Under de 14 första kalenderdagarna efter syskons födelse har barn i förskolan rätt till en närvarotid i samma omfattning som innan syskonets födelse.

Från och med höstterminen det år det äldre barnet fyller tre år är den platsen
avgiftsfri. När vårdnadshavare efter föräldraledighet börjar arbeta eller studera måste ny ansökan göras med rätt antal timmar barnet ska vistas i förskolan.

Vårdnadshavare som studerar eller arbetar under föräldraledigheten och som i
samband med det önskar utökad vistelsetid ska lämna intyg för studier eller arbetsgivarintyg för arbete.

Arbetslöshet

De vårdnadshavare som är aktivt arbetssökande har rätt till förskola 15 timmar per vecka. Vistelsetiden beslutas av rektor. När förhållanden varaktigt förändras, till exempel genom att arbete eller studier påbörjas, ska vårdnadshavaren omgående göra en schemaändring.

Graviditetspenning

De vårdnadshavare som enligt Försäkringskassan beviljats graviditetspenning med anledning av fysiskt ansträngande arbete har rätt till förskola 15 timmar per vecka. Vistelsetiden beslutas av rektor.

Barn och elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska erbjudas plats. Regler för hur sådant stöd ska ges finns i Skollagen 14 kap. 6 §

Både förskola och barnomsorg kan bedrivas som enskilda verksamheter. Det betyder att kommunen inte är huvudman och heller inte juridiskt ansvarig för verksamheten. På Tjörn är det barn- och utbildningsnämnden som fattar beslut om godkännande och även rätt till bidrag.

Riktlinjer för godkännande och rätt till för enskilt bedriven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Förskolorna på hela Tjörn samordnar verksamheten under fyra veckor under
sommarperioden vecka 28–31 samt under jul och mellandagarna.

Om vårdnadshavarna inte kan ordna barnomsorg själv dessa dagar kan alternativ
erbjudas.

Om du som vårdnadshavare har semester eller är ledig på annat sätt ska barnet vara hemma hos dig. Vi erbjuder inte barnomsorg under tiden som du själv är ledig. Du betalar för platsen oavsett om platsen nyttjas eller inte, exempelvis under semester. Särskilda regler gäller för barn med långvarig sjukdom.

Om ditt barn är sjukt ska hen stanna hemma. Vi kan inte ta emot sjuka barn till våra verksamheter.

Vi följer de råd och rekommendationer kring infektioner i förskolan som är utgiven av barnhälsovården i Västra Götalands län. De finns att hämta på förskolan och på 1177 Vårdguidens webbplats.

Vårdguiden 1177.se

Om det finns behov av barnomsorg utanför förskolans ordinarie öppettider kan omsorg på obekväm tid sökas. Ansökan utreds och bedöms individuellt. Ett beslut om beviljad omsorg på obekväm tid gäller i 6 månader därefter görs en ny ansökan. Barnomsorg på obekväm arbetstid avser följande tider: vardagar klockan 18.30-22.00 och helger klockan 06.00-22.00.

Ansök om barnomsorg på obekväm arbetstid Pdf, 840 kB.
Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid Pdf, 276 kB.

För att ge vår personal möjlighet till gemensamma kompetensutvecklingsdagar kan verksamhetens olika avdelningar hålla stängt upp till fyra dagar per år.

Du som vårdnadshavare meddelas senast två månader före en sådan stängning. Om du inte kan ordna med omsorgsbehovet på annat sätt kan vi erbjuda omplacering till en annan förskola eller fritidshem, men bara i begränsad omfattning.

Se stängningsdagar i kommunen

Tjörns kommun använder använder Edlevo som barn- och elevadministrativt system för förskola och fritidshem.

I Edlevo kan du som är vårdnadshavare ange dina kontaktuppgifter, ditt barns vistelsetider (schema) i förskola och fritidshem och hantera frånvaroanmälan. Du når samma funktioner i app och på dator.

Edlevo finns som e-tjänst och app. Du loggar in med Bank-id eller Freja eID.

Ladda ner Edlevo – Google play
Ladda ner Edlevo – App Store
Inloggning till Edlevo via dator

Frågor om avgift och fakturabelopp hänvisas till:
barnomsorg@tjorn.se

Frågor om fakturan är betald, om du har tappat bort fakturan eller om du behöver OCR-nummer hänvisas till:
Soltak AB (knappval 3)
010-33 13 000

Kontakt

Barnomsorg

Barn- och utbildningsförvaltningen


Sidansvarig/Senast uppdaterad 20 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet